Guzy oskrzeli i płuc

Tłuszczak

Masywny rak płuc

. „Skrada się” oskrzela. W innych przypadkach dochodzi do penetracji ściany oskrzeli i kiełkowania tkanek okołooskrzelowych z drzewiastym rozmieszczeniem wzdłuż oskrzeli. I tylko u niektórych pacjentów dość szybko powstaje masywny węzeł, zajmujący większość miąższu płucnego. Na odcinku takiego szaro-białego węzła można zobaczyć obszary martwicy i krwotoków o różnym stopniu recepty. Guz może sięgać opłucnej i „pełzać” dalej wzdłuż swojej powierzchni. Czasami obserwuje się inwazję guza do osierdzia. W większości przypadków (ponad 50% pacjentów) przerzuty stwierdza się w węzłach chłonnych okołooskrzelowych, podstawnych, rozwidlonych, dotchawiczych i śródpiersiowych. Czasami małe grupy komórek rakowych są wykrywane w określonym węźle chłonnym tylko za pomocą mikroskopii. Odległe przerzuty są przeprowadzane zarówno przez drogi limfogenne, jak i krwiotwórcze. Może to mieć wpływ na każdy narząd wewnętrzny. Jednak rozkład najczęstszych przerzutów jest następujący: nadnercza (ponad 50% przypadków), wątroba (30-50%), mózg (20%), kości (20%).

Średnio zróżnicowany naskórkowy (płaskonabłonkowy) rak oskrzeli

. Rak płaskonabłonkowy (naskórkowy) Choroba najczęściej występuje u mężczyzn, zwykle palaczy lub palaczy, od wielu lat. Makroskopowo jest to zwykle centralny rak oskrzeli. Charakteryzuje się głównie lokalnym wzrostem inwazyjnym, którego tempo może być bardzo wysokie. Jednak przerzuty rozwijają się później niż w przypadku innych raków oskrzeli, dlatego około 10% pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym oskrzeli żyje przez 5 lat od rozpoczęcia leczenia. W obszarach wyściółki dotkniętego oskrzeli sąsiadujących z głównym węzłem nowotworowym można wykryć ogniska płaskonabłonkowej metaplazji i dysplazji, a także raki in situ. W tym samym węźle rakowy miąższ może być wysoce, umiarkowanie i nisko zróżnicowany (ryc. 15.28). Rak gruczołowy. Istnieją dwie główne postacie tego raka płuc: konwencjonalny gruczolakorak, rozwijający się ze struktur nabłonkowych oskrzeli i rak oskrzelowo-pęcherzykowy. Ten ostatni pochodzi z podszewki oskrzelików i (lub) pęcherzyków płucnych. Istnieją również formy mieszane. Gruczolakorak - najczęstszy rodzaj raka oskrzeli u kobiet i osób niepalących.

Gruczolakorak oskrzeli tworzący śluz

(przygotowanie D.I. Golovina). W większości przypadków guz jest niewielki i odnosi się do obwodowego raka płuc. 5-letnie przeżycia pacjentów są w przybliżeniu takie same jak w przypadku raka płaskonabłonkowego. Zgodnie ze strukturą histologiczną gruczolakorak różni się od wysoce zróżnicowanego, tworzącego śluz (w 80% przypadków) (ryc. 15.29) lub wariantów brodawkowych podobnych do raków innych narządów, po raka o przeważnie solidnej strukturze, w którym śluz powstaje tylko w pojedynczych przypadkach. Zauważono, że gruczolakorak oskrzeli rośnie wolniej niż rak płaskonabłonkowy. Rak drobnokomórkowy oskrzeli. Występuje najczęściej u osób palących od wielu lat. Tylko 1% przypadków to osoby niepalące. Ta postać raka zwykle rozwija się w dużych oskrzelach i odnosi się do raka centralnego, jest bardzo złośliwa. Dość szybko i szeroko przerzuty, charakteryzujące się bardzo wyraźnym różnicowaniem histologicznym. Rakowe komórki nabłonkowe z reguły są małe, mają wąski brzeg cytoplazmy, okrągły lub owalny i tworzą rozległe warstwy miąższu, w których zwykle nie ma oznak różnicowania płaskonabłonkowego lub gruczołowego. W przypadku przewagi okrągłych komórek w raku miąższu stosuje się nazwę „rak limfocytopodobny”, a dla komórek wydłużonych i owalnych - „rak komórek owsianych”. Rozróżnia się również warianty komórek wrzecionowych i polimorficznych. Rozwójowi niektórych wariantów drobnokomórkowego raka oskrzeli towarzyszy wydzielanie serotoniny, kalcytoniny, enolazy swoistej dla neuronów, somatostatyny, ACTH i innych, które powodują odpowiednie objawy. Są to tak zwane raki drobnokomórkowe ze składnikiem neuroendokrynnym (apudocytowym). Dzięki mikroskopii elektronowej w komórkach nowotworowych można zobaczyć gęste elektronowo granulki neuroendokrynne. Immunohistochemiczne badanie markerów wydzielniczych (hormonów) umożliwia określenie ich natury. Wskazane warianty raka drobnokomórkowego wskazują, że neuroendokryna różni się (patrz rozdział 6) obecna w wyściółce oskrzeli może uczestniczyć w złośliwej transformacji nowotworu nabłonka oddechowego. Rak wielkokomórkowy. Ta postać raka z oznakami różnicowania anaplastycznego (patrz rozdział 7) składa się z dużych, nietypowych, polimorficznych, czasem gigantycznych, a nawet wielojądrowych komórek. Najczęstsze odmiany: raki jasnokomórkowe i wrzecionowate (od analogu związanego z postacią małych komórek, ta ostatnia opcja różni się wielkością dużych komórek i ciężką anaplazją). Poziomy rozprzestrzeniania się raka oskrzeli, ocenione przez system TNM (patrz rozdział 7), podano w tabeli. 15.4 Powikłania raka oskrzeli rozwijają się z reguły dystalnie od miejsca wystąpienia nowotworu. Niekompletna niedrożność oskrzeli przez guz może powodować ciężką rozedmę ogniskową, a całkowitą niedrożność - niedodmę. Naruszeniu funkcji drenażowej oskrzeli często towarzyszy ropne lub wrzodziejące zapalenie oskrzeli i rozstrzenie oskrzeli. Utajony rak oskrzeli ustala się po wykryciu jego powikłania - ropnia płuc. Ściskanie przez rosnący guz gałęzi żyły głównej górnej może prowadzić do przekrwienia żylnego, sinicy twarzy, obrzęku kończyn górnych i zespołu górnej żyły głównej (połączenie rozszerzania się żył klatki piersiowej, sinicy i obrzęku twarzy ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym). Penetracji guza w jamie opłucnej lub osierdzie towarzyszy zapalenie opłucnej lub zapalenie osierdzia z odpowiednim wysiękiem. Tabela 15.4. Międzynarodowa klasyfikacja poziomów rozprzestrzeniania się złośliwych guzów oskrzelowo-płucnych, oparta na systemie TNM T1. Guz nie ma więcej niż 3 cm średnicy; może pochodzić z podszewki dowolnego oskrzela, z wyjątkiem głównego; nie dotyczy to opłucnej T2 Guz ma ponad 3 cm średnicy; może pochodzić z podszewki głównego oskrzeli; położony co najmniej 2 cm od stępki tchawicy (karina); może mu towarzyszyć niedodma (nie więcej niż objętość płata) i obturacyjne zapalenie płuc „T3 Guz może wyrastać struktur przylegających do płuc: ściany klatki piersiowej, przepony, śródpiersia; położony mniej niż 2 cm od stępki tchawicy; z towarzyszącą niedodmą (zdolną do wpływania na całe płuco) T4 Występuje nowotwór śródpiersia, tkanki serca i dużych naczyń, tchawicy, przełyku, kręgów i stępki tchawicy; ustala się wysięk opłucnowy N0 Regionalne węzły chłonne nie są przerzutowe N1 Przerzuty znajdują się w ipsilateralnym (po tej samej stronie co lokalizacja guza), podstawnym lub okołoskrętowym węzłach chłonnych N2 Przerzuty w ipsilateralnych śródpiersiowych i przytarczycznych węzłach chłonnych (przerzuty stwierdzone w przerzutach N3 przeciwna strona w odniesieniu do lokalizacji guza) węzły chłonne M0 Nie wykryto przerzutów odległych M1 Przerzuty odległe (dotyczy to wątroby, mózgu, kości, nadnerczy)

Rak oskrzelowo-pęcherzykowy. Ten rodzaj raka rozwija się z wyściółki oskrzelików terminalnych i oddechowych, a także komórek nabłonka pęcherzykowego i występuje tylko w 1–9% wszystkich przypadków raka oskrzeli. Ludzie dowolnej płci i wieku chorują. Objawy rozwijają się późno, powikłania występują rzadko. Ta postać raka płuc daje przerzuty w 45% przypadków i zwykle jest opóźniona. Guz prawie zawsze występuje w strefach obwodowych miąższu płucnego w postaci pojedynczego guzka lub wielu pieczęci, które z wyglądu przypominają ogniska zapalenia płuc. W obecności aktywności wydzielniczej tkanka nowotworowa w odcinku jest nasycona masami śluzowymi, szarawymi i półprzezroczystymi, w innych przypadkach jest gęstym, bezpowietrznym, szarawo-białym ogniskami, podobnymi do sztuczek zapalenia płuc.

. Pod mikroskopem guz charakteryzuje się obecnością wydłużonych cylindrycznych lub sześciennych komórek wyściełających ściany wypełnionych powietrzem przestrzeni oraz licznych rozgałęzionych włóknistych brodawek wystających w te przestrzenie (ryc. 15.30). Cytoplazma takich komórek zawiera granulki śluzu, czasem masy śluzu znajdują się również poza komórkami. Pomimo różnych stopni histologicznego różnicowania komórek nabłonkowych nowotworów, architekturę pęcherzykową zwykle zachowuje się w samym węźle nowotworowym. Ściany pęcherzyków płucnych mogą być pogrubione, a same pęcherzyki płucne są znacznie rozszerzone. Analiza ultrastrukturalna pokazuje, że rak oskrzelowo-pęcherzykowy jest niejednorodną grupą i może być reprezentowany albo przez śluzowe i wydzielnicze komórki nabłonkowe oskrzeli, albo przez pneumocyty typu 11. Guzy neuroendokrynne. Pochodzą z komórek rozproszonego układu neuroendokrynnego. Niewielka grupa neuroendokrynnych guzów lokalizacji oskrzelowo-płucnej obejmuje małe łagodne guzy - guzy („guzy” lub „mikrokarcynoidy” o średnicy kilku milimetrów), pojawiające się w obszarze blizn i stref przewlekłego zapalenia; rakowiaki, raki drobnokomórkowe ze składnikiem neuroendokrynnym (apudocytowym). Rakowiak oskrzeli. Występuje u 1–5% osób z nowotworami oskrzelowo-płucnymi, co stanowi ponad 90% wszystkich gruczolaków oskrzeli. Pozostałe 10% gruczolaków odpowiada za raka gruczołowego i raka śluzowo-naskórkowego - nowotworów przypominających guzy gruczołu ślinowego w strukturze histologicznej (patrz rozdział 16). Większość pacjentów z rakowiakiem oskrzeli ma mniej niż 40 lat. Odnotowano tę samą częstość występowania u osób obu płci. Ponieważ różnicowanie miąższu rakowiaka oskrzeli występuje w kierunku komórek Kulchitsky'ego (N.K. Kulchitsky, rosyjski histolog), tj. jelitowe apudocyty, guz ten jest podobny do rakowiaka jelitowego (patrz rozdział 16). Czasami rakowiak oskrzeli występuje jako część licznych nowotworów endokrynologicznych. Objawy kliniczne tego nowotworu są określone przez stopień jego wniknięcia do światła oskrzeli, zdolność do przerzutów i produkcję wazoaktywnych amin. Najważniejszymi objawami są kaszel, krwioplucie, zmniejszona funkcja drenażu dotkniętego oskrzeli wraz z rozwojem wtórnej infekcji, rozstrzenie oskrzeli, rozedma płuc i niedodma. W niektórych przypadkach (z atypowym rakowiakiem) obserwuje się przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Duże znaczenie kliniczne mają bardzo rzadkie czynne rakowiaki, powodujące rozwój klasycznego zespołu rakowiaka: przerywane ataki biegunki, zaczerwienienie twarzy (twarzy) i sinica. Niemniej jednak większości rakowiaków oskrzeli nie towarzyszą przerzuty ani aktywność hormonalna. Od 50 do 95% pacjentów leczonych z powodu tych nowotworów żyje dłużej niż 10 lat. Rakowiak oskrzeli rośnie egzofitycznie i ma budowę polipowatą lub kosmkową. Może zatkać światło oskrzeli; występuje w rozmiarach od kilku milimetrów do 3-4 cm średnicy. W takim przypadku guz jest często pokryty nienaruszonym nabłonkiem. W większości przypadków dotyczy to dużych oskrzeli [tylko sporadycznie występują tak zwane rakowiaki obwodowe (mikrokarcinoidy) - guzy, w których bardzo trudno jest prześledzić połączenie z oskrzelikami]. Niektóre rakowiaki kiełkują ścianę oskrzeli i sąsiednią tkankę płucną, tworząc węzły o średnicy do 10 cm. Pod mikroskopem można zobaczyć, że miąższ guza jest reprezentowany przez gniazda, sznury i warstwy, składające się z małych i monomorficznych komórek i oddzielonych warstwami włóknistego zrębu (ryc. 15.31, A, B). Komórki te mają lekką cytoplazmy i małe okrągłe jądro w centrum komórki. Czasami w guzie znajdują się większe komórki z bardziej rozwiniętą cytoplazmą oksofilną i ciemniejszym pęcherzykiem. Zachowanie agresywne i inwazyjne

. A, B - miąższ nowotworowy jest reprezentowany przez gniazda i sznury, składające się z małych komórek monomorficznych oddzielonych warstwami włóknistego zrębu. Z reguły polimorfizm komórkowy i większa liczba postaci mitozy odpowiadają wzrostowi rakowiaka. Pod mikroskopem elektronowym granulki neurosektoryczne charakterystyczne dla normalnych i nowotworowych komórek neuroendokrynnych są stale wykrywane w komórkach nowotworowych. Za pomocą reakcji immunohistochemicznych można zidentyfikować produkty wydzielania ziarnistego - serotoninę, enolazę specyficzną dla neuronów, bombesynę, kalcytoninę itp. Mieszana grupa nowotworów. Obejmuje łagodne i złośliwe guzy mezenchymalne: włókniak, włókniakomięsak, mięśniak gładki, mięsak gładkokomórkowy, tłuszczak, naczyniak krwionośny, naczyniak krwionośny i chrzęstniak. Wszystkie te nowotwory mogą występować w płucach, ale są bardzo rzadkie. Ponadto łagodne i złośliwe nowotwory limfocytowe i procesy podobne do nowotworów, w tym chłoniaki nieziarnicze i chłoniaki Hodgkina, ziarniniak limfatyczny (rozlane uszkodzenie płuc i naczyń płucnych przez guzki składające się głównie z limfocytów; mogą wpływać na miąższ płucny; około 50% tych procesów zachodzi czasami ze zmianami chorobowymi nerki, wątroba i mózg, przechodząc w chłoniaka nieziarniczego), chłoniaka rzekomego i ziarniniaka plazmocytowego. Hamartoma płuc. Odnosi się do guzowatych zmian w płucach. Często zostaje przypadkowo odkryty podczas fluoroskopii klatki piersiowej w postaci cienia podobnego do monety lub podczas badania patologicznego. Hamartoma płucny rzadko przekracza 3-4 cm średnicy; jego tkanka jest zwykle zbudowana głównie z dojrzałej chrząstki szklistej. Czasami chrząstka zawiera torbielowate lub szczelinowe przestrzenie, które można wyłożyć charakterystycznym nabłonkiem oddechowym. Oprócz chrząstki kompozycja hamartoma obejmuje tkankę włóknistą i tłuszczową, a także naczynia krwionośne. Guzy śródpiersia, a także wtórne zmiany śródpiersia wynikające z inwazji lub przerzutów (Tabela 15.5), mogą również wpływać na tkankę płucną. Tabela 15.5.

, nienowotworowe i wtórne nowotwory śródpiersia, które mogą wpływać na tkankę płucną

Przerzutowa choroba płuc. W przypadku przerzutów limfogennych lub krwiotwórczych wielu nowotworów złośliwych - raków i mięsaków występujących w różnych narządach wewnętrznych - płuca są dotknięte dość często. Opcje wzrostu węzłów przerzutowych w miąższu płucnym są bardzo liczne. W typowym przypadku tkanka obu płuc jest przebita wieloma i dobrze zdefiniowanymi białawo-szarymi węzłami o różnych rozmiarach. Najczęściej węzły znajdują się w obwodowych częściach płuc, a także w tkance okołooskrzelowej lub okołonaczyniowej.

Rak oskrzeli: inny rodzaj choroby płuc

Obecnie najczęściej badanym rodzajem choroby onkologicznej jest rak oskrzeli, który wraz z rakiem płuc łączy się w jedną dużą grupę, zwaną rakiem oskrzelowo-płucnym. Zwykle ta patologia rozwija się u tych, którzy mają ogromną historię palenia. Ten problem jest nawet wskazany na paczkach papierosów, ale ludzie często zaniedbują ostrzeżenie, co prowadzi do pojawienia się choroby, a nawet śmierci. Czasami chorobę można zaobserwować u tych, którzy nie palą. Tutaj przewlekłe choroby układu oddechowego są związane z rozwojem złośliwego nowotworu..

Opis patologii oskrzeli

Rak oskrzeli jest nienormalnym nowotworem, który zaczyna rozwijać się z nabłonka układu oddechowego. Chorobę obserwuje się w 13% wszystkich przypadków onkologii, najczęściej ludzie cierpią po czterdziestu pięciu latach. Nieprawidłowe procesy w tej chorobie zależą od naruszenia drożności narządu z powodu zwężenia jego światła i jego kompresji z zewnątrz. Przyczynia się to do rozwoju hipowentylacji (niedostatecznej wentylacji płuc) i niedodmy obszaru płuc. Następnie na niewielki obszar wpływa pojawienie się gangreny narządu lub ropnia. Manifestacja nowotworu może powodować krwotoki płucne, a jego rozpad - pojawienie się przetoki.

W onkologii wyróżnia się dwa rodzaje raka oskrzelowo-płucnego:

 1. Centralny rak oskrzeli, gdy guz powstaje z części oskrzeli i jest zlokalizowany w narządzie.
 2. Nowotwory obwodowe powstałe z tkanki płuc, oskrzeli podsegmentowych i oskrzeli, rozwijające się w postaci raka dróg oddechowych.

Klasyfikacja patologii

Ta choroba onkologiczna dzieli się na dwie grupy:

 1. Wzrost małych komórek, który składa się z komórek podobnych kształtem do owsa. Choroba jest diagnozowana u 20% pacjentów.
 2. Guz niedrobnokomórkowy, który obejmuje dwa podgatunki:
  • rak gruczołowy powstający z komórek tworzących śluz zwany gruczolakorakiem;
  • rak płaskonabłonkowy, który powstaje z komórek nabłonkowych i jest diagnozowany w 50% wszystkich przypadków onkologii oskrzeli.

Epidemiologia

Rak oskrzeli jest najczęstszą chorobą nowotworową, duża liczba ludzi umiera co roku z powodu tej choroby (60%). Mężczyźni chorują najczęściej; w nich co czwarty nowotwór złośliwy jest onkologią oskrzeli. U kobiet patologię wykrywa się w 12% wszystkich nowotworów.

Uwaga! U mężczyzn onkologię układu oddechowego obserwuje się częściej ze względu na stosowanie przez długi czas dużej liczby papierosów.

Przyczyny raka

Głównymi przyczynami pojawienia się komórek rakowych w narządach oddechowych, które wywołują rozwój raka, są ekspozycja na czynniki rakotwórcze, promieniowanie i infekcje wirusowe, a także obecność przewlekłych chorób układu oddechowego, które są zapalne.

Na szczególnie ważną rolę w tworzeniu nieprawidłowych komórek ma wpływ dym tytoniowy, który zawiera wiele czynników rakotwórczych. Substancje te wywołują zmianę w tkance oskrzeli, zwiększają tworzenie śluzu o wysokiej zawartości szkodliwych cząstek, które podrażniają błonę śluzową narządu. Oskrzela przestają pełnić funkcję oczyszczania dróg oddechowych, wywołując pojawienie się guza oskrzeli.

Uwaga! Kiedy palisz dwie paczki papierosów dziennie, ryzyko powstania patologii raka wzrasta dwadzieścia pięć razy.

U osób niepalących pojawienie się raka płaskonabłonkowego lub drobnokomórkowego powoduje tak zwane bierne palenie. W takim przypadku wdychany dym jest znacznie bardziej niebezpieczny niż wdychanie go przez papierosa. U kobiet rozwój choroby wiąże się ze stosowaniem leków hormonalnych.

Etapy rozwoju onkologii oskrzeli

Podobnie jak wszystkie choroby onkologiczne, rak oskrzeli ma cztery etapy rozwoju:

 1. Pierwszy etap jest spowodowany obecnością guza o wielkości do trzech centymetrów, który znajduje się w jednym obszarze oskrzeli, bez rozprzestrzeniania przerzutów.
 2. Drugi etap, w którym nowotwór rośnie do sześciu centymetrów, nie rozciąga się na inne segmenty. Można zaobserwować pojedyncze przerzuty w węzłach chłonnych, które znajdują się obok dotkniętego narządu..
 3. Trzeci etap raka jest spowodowany wzrostem nowotworu o ponad sześć centymetrów, jego rozprzestrzenieniem się na sąsiednie segmenty oskrzeli lub płuca, przerzuty wpływają na dużą liczbę węzłów chłonnych.
 4. Czwarty etap charakteryzuje się wzrostem guza poza granicami narządu, kiełkowaniem w najbliższej tkance, rozprzestrzenianiem się przerzutów. Rak oskrzeli stopnia 4 wykazuje objawy w postaci zapalenia opłucnej lub zapalenia osierdzia.

Objawy i oznaki raka oskrzelowo-płucnego

Guz środkowy wykazuje pierwsze objawy w postaci suchego kaszlu, w 40% przypadków plwocinę z domieszką krwi obserwuje się z czasem. Często rozwija się zapalenie płuc z okresowymi objawami, które pacjenci często mylą z SARS lub grypą. Z czasem kaszel staje się produktywny, pojawia się ból w klatce piersiowej, a temperatura ciała wzrasta. W miarę wzrostu nowotworu objawy raka oskrzeli pojawiają się w obrzęku twarzy i szyi, sinicy, niemożności kłamstwa, trudności w oddychaniu. Przerzuty dostają się do wątroby, kości i mózgu, obserwuje się opłucnę.

Uwaga! Często osoba z objawami rakowej patologii oskrzeli zaczyna stosować leki przeciwwirusowe, które nie leczą choroby, ale przyczyniają się do wzrostu jej manifestacji.

Nowotwór obwodowy nie wykazuje objawów. Ta patologia jest zwykle wykrywana losowo podczas badania rentgenowskiego. Kiedy rośnie nowotwór onkologiczny płuc i oskrzeli, objawy pojawiają się w postaci bólu, silnego kaszlu i stanu zapalnego z powodu jego rozprzestrzeniania się w tkankach narządów. Ostatni stopień rozwoju raka charakteryzuje się zapaleniem płuc i zapaleniem opłucnej..

Diagnostyka

Rozpoznanie raka tchawicy, oskrzeli i płuc rozpoczyna się od badania objawów manifestacji. Zgodnie ze skargami pacjenta lekarz może podejrzewać obecność onkologii, dlatego wysyła go do dalszego badania. Przede wszystkim badania w pulmonologii rozpoczynają się od radiografii.

Uwaga! Ze względu na bezobjawowy rozwój w początkowych stadiach patologii każda osoba powinna co roku przechodzić fluorografię, która może ujawnić patologię na wczesnym etapie..

Obowiązkową metodą diagnostyczną jest również bronchoskopia z użyciem endoskopu. Ta metoda jest dość skuteczna, pozwala pobrać próbkę tkanki do dalszego badania histologicznego, które może wskazywać na obecność raka, a także jego różnorodność. Oprócz badania oskrzeli i płuc pacjent w obecności objawów patologii powinien zbadać krtań i inne narządy pod kątem obecności przerzutów. Stosowane są tu MRI i CT, ultradźwięki, co pozwala zobaczyć wszystkie interesujące struktury.

Lekarz odróżnia raka oskrzeli od chorób takich jak gruczolak oskrzeli, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, obecność ciała obcego w układzie oddechowym.

Lek na raka

Lekarze stosują kilka metod leczenia raka. Zgodność tych metod lub ich sekwencji zależy od rozpowszechnienia procesu patologicznego, a także od jego rodzaju. Często stosuje się interwencję chirurgiczną, w której przeprowadza się częściowe lub całkowite usunięcie dotkniętego narządu, a także żyły głównej górnej. Radioterapia jest często wykonywana przed zabiegiem chirurgicznym w celu zmniejszenia wielkości nowotworu i liczby przerzutów..

Uwaga! W częstych przypadkach chirurdzy oszczędzają pacjentów i nie usuwają całkowicie dotkniętego narządu. Może to prowadzić do nawrotu choroby, którego nie można wyleczyć, jeśli nie wszystkie komórki rakowe zostaną usunięte..

Po radioterapii uciekają się do operacji. Kiedy guz się rozprzestrzenia, oprócz operacji stosuje się chemioterapię. Można to również przeprowadzić, jeśli istnieją przeciwwskazania do operacji lub jej niewłaściwość. Dobre wyniki uzyskuje się dzięki kompleksowi metod obejmujących radioterapię i chemioterapię. Objawowe leki są często przepisywane za pomocą leków wspomagających i przeciwbólowych, a także terapii tlenowej..

Prognozowanie choroby

W zależności od stadium i formy patologii rokowanie może być inne. W pierwszym stadium raka przeżycie wynosi około 50% przy braku przerzutów. Małokomórkowy rak oskrzeli daje niekorzystne rokowanie.

Uwaga! Rak oskrzeli jest straszną patologią z bolesną manifestacją, trudnym leczeniem i małymi szansami na wyleczenie.

Po skutecznym leczeniu choroby pacjent nigdy nie przeżyje swojego poprzedniego życia. Aby zapobiec rakowi narządów oddechowych, lekarze zalecają niestosowanie nikotyny i prowadzenie zdrowego stylu życia..

Przyczyny i leczenie raka oskrzeli

Rak oskrzeli jest złośliwą formacją powstającą z nabłonkowej warstwy oskrzeli i gruczołów oskrzelowych. Choroba rozwija się częściej u pacjentów w podeszłym wieku, wśród których mężczyźni są w większości chorzy. Dlaczego powstaje guz i jak z nim walczyć?

Powody rozwoju

Patologie onkologiczne są nadal aktywnie badane przez naukowców, przeprowadzono wiele badań naukowych. Jednak dokładna przyczyna raka oskrzeli nie została wyjaśniona. Większość ekspertów uważa, że ​​głównym winowajcą choroby jest palenie..

Obejmuje to nie tylko aktywne, ale także bierne palenie. Dym papierosowy zawiera ogromną ilość szkodliwych substancji, które negatywnie wpływają na stan komórek. Nawet jeśli dana osoba nie pali siebie, ale przez długi czas wdycha dym tytoniowy, zaczyna metaplazję warstwy nabłonkowej. Dalsze zmiany tkanek mogą przekształcić się w raka oskrzeli.

Oprócz palenia, praca w niebezpiecznej pracy lub zamieszkanie w obszarze o niekorzystnej sytuacji środowiskowej powoduje ogromne uszkodzenie narządów oddechowych. Przyczyną mogą być takie choroby jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, gruźlica płuc.

Do czynników niekorzystnych należą dziedziczne predyspozycje. Bardzo często zdarzają się przypadki, gdy krewni są chorzy na onkologię. Dlatego, jeśli w rodzinie występował rak u bliskich krewnych, są oni zaliczani do grupy ryzyka.

Rodzaje nowotworów

Rak oskrzelowo-pęcherzykowy jest kilku rodzajów, które różnią się budową. Obejmują one:

 • Typ płaskonabłonkowy, rozwijający się z komórek płaskonabłonkowych.
 • Gatunek gruczołowy powstały z komórek wytwarzających śluz. Jest również nazywany gruczolakorakiem..
 • Typ komórki owsa, utworzony z małych komórek podobnych do ziaren owsa.
 • Typ dużych komórek, utworzony z tkanek, których komórki mają duże jądra.

Warto również zauważyć, że istnieje pierwotny rak oskrzeli, który rozwija się niezależnie od tkanek narządu oddechowego, i wtórny, który jest przerzutem z ogniska zlokalizowanego w innym narządzie.

Objawy

Podobnie jak każdy inny rak, rak oskrzelowo-pęcherzykowy po raz pierwszy jest bezobjawowy. Następnie występują niespecyficzne objawy pogorszenia ogólnego samopoczucia pacjenta, nie wskazujące na rozwój nowotworu złośliwego. Należą do nich objawy raka:

 • Ogólna słabość.
 • Wzrost temperatury.
 • Szybka zmęczenie.
 • Zmniejszony apetyt.
 • Nudności.

W miarę postępu rozwijają się objawy raka oskrzeli, co wskazuje na nieprawidłowe działanie układu oddechowego. Objawami tymi są:

 • Kaszel.
 • Ostra utrata masy ciała.
 • Produkcja plwociny podczas kaszlu krwią.
 • Duszność.
 • Ból w klatce piersiowej.

Na początkowym etapie nie można rozpoznać choroby onkologicznej na podstawie objawów raka oskrzeli. Nawet ból objawia się już późno, gdy nowotwór wyrasta na sąsiednie tkanki i narządy, które mają wiele korzeni nerwowych reagujących na ból. Same płuca nie mają takich nerwów..

Środki diagnostyczne

Rozpoznanie raka oskrzeli przeprowadza się za pomocą następujących metod:

 1. Rentgen klatki piersiowej.
 2. Rezonans magnetyczny.
 3. Bronchoskopia.
 4. Badanie histologiczne w celu ustalenia nowotworu złośliwego.
 5. Badanie ultrasonograficzne płuc.

Oprócz badania samych narządów oddechowych konieczne jest badanie całego ciała w celu wykrycia przerzutów raka oskrzeli.

Leczenie

Leczenie raka oskrzeli odbywa się na tej samej zasadzie, co większość chorób onkologicznych. W zależności od stadium rozwoju patologii i niektórych innych czynników lekarz przepisuje operację, chemioterapię, radioterapię.

Interwencja chirurgiczna

Jeśli guz oskrzeli jest mały i wyraźnie zlokalizowany, zalecana jest resekcja dotkniętego obszaru oskrzeli, lobektomia - usunięcie płata płucnego lub bilobektomia - wycięcie dwóch płatów narządów. Po takich interwencjach przeprowadza się radioterapię lub chemioterapię..

W przypadku rozległego uszkodzenia zalecana jest radykalna operacja zwana pulmonektomią. Procedura polega na całkowitym usunięciu chorego płuca. Wraz z nim węzły chłonne śródpiersia są koniecznie wycięte. Jeśli formacja urosła do dużych naczyń krwionośnych lub tchawicy, mogą usunąć obszary swoich tkanek.

Niemożliwe jest poddanie każdego pacjenta radykalnej operacji. Wymaga dobrego przygotowania pacjenta, zadowalającego stanu jego zdrowia. Dlatego istnieje wiele przeciwwskazań do pulmonektomii:

 • Nadmierny przerost, który nie pozwala na chirurgiczne usunięcie guza w oskrzelach.
 • Obecność przerzutów w odległych narządach, co prowadzi do nieskuteczności operacji.
 • Ciężki stan pacjenta, uniemożliwiający zastosowanie znieczulenia ogólnego.
 • Obecność patologii narządów wewnętrznych ostrej postaci.

Podeszły wiek nie jest uważany za przeciwwskazanie do radykalnej operacji. W takim przypadku oceń ogólny stan osoby. Ale sami starsi ludzie często odmawiają interwencji z powodu strachu.

Promieniowanie i terapia chemiczna

Napromienianie i chemioterapia są zwykle przepisywane w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym. Pomagają przygotować pacjenta przed interwencją, zmniejszyć uszkodzenie, zatrzymać wzrost komórek rakowych. Po chirurgicznym leczeniu raka oskrzeli techniki mogą zapobiegać nawrotom poprzez zabijanie resztkowych komórek.

Terapia chemiczna jest uważana za najbardziej agresywną. Natychmiast wpływa na całe ciało, hamując zdrowe komórki. W rezultacie istnieje wiele poważnych skutków ubocznych. Radioterapia jest mniej agresywna, może również powodować tymczasowe nieodpowiednie reakcje organizmu..

Prognoza i zapobieganie

Rokowanie w przypadku raka oskrzeli zależy głównie od stopnia jego rozwoju. Podczas identyfikacji i leczenia onkologii we wczesnych stadiach możliwe jest całkowite uratowanie osoby przed patologią. Jeśli przerzuty w ciele już się rozpoczęły, mniejszości udaje się przeżyć nawet 5 lat.

Aby zapobiec rakowi oskrzeli, wszyscy ludzie muszą przechodzić fluorografię co sześć miesięcy. Jest to niezbędny środek wprowadzony w każdej klinice. Podczas identyfikacji patologii narządów oddechowych nie należy wahać się z leczeniem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zdrowy styl życia. Nie możesz zaangażować się w palenie, ponieważ jest on głównym winowajcą raka oskrzeli. Powinieneś poruszać się więcej, jeść dobrze, chodzić na świeżym powietrzu, unikać stresu i nigdy nie dopuścić do biernego palenia.

Rak oskrzeli i płuca, leczenie, objawy, przyczyny

Pierwotny rak płuc, zwykle łączony zgodnie z obrazem klinicznym z częstszym rakiem oskrzeli, stanowi 10–13% wszystkich nowotworów, ustępując jedynie rakowi żołądka.

Jest rejestrowany z coraz większą częstotliwością w ciągu ostatnich dziesięcioleci ze względu na lepszą diagnozę (in vivo i przekrojową), dłuższe życie, zmniejszoną liczbę ciężkich chorób, które opóźniają wzrost guza i prawdopodobnie pewien wzrost działania rakotwórczego.
Najczęściej dotyczy to mężczyzn (6 razy częściej niż kobiety) po 40. roku życia, rzadziej młodszych. W niektórych przypadkach stwierdza się rozwój raka płuc w glebie przewlekłego zapalenia płuc, oskrzeli, kiły, a nawet przewlekłej gruźlicy płuc; często występuje za granicą jako choroba zawodowa w pracujących kopalniach, w których nie przestrzega się podstawowych warunków sanitarnych (rak płuc Schneeberga w Saksonii).
W eksperymencie dotchawicza iniekcja smoły spowodowała raka płuc. Podobnie jak w przypadku rozwoju nowotworów złośliwych, oprócz wpływów zewnętrznych, ważna jest również zmniejszona odporność osób na wzór zaburzeń procesów metabolicznych i enzymatycznych,
które przyczyniają się do niszczenia i ewentualnie neutralizacji czynników rakotwórczych pochodzących z zewnątrz, a także do tworzenia endogennych czynników rakotwórczych; upośledzone unerwienie troficzne.

Anatomia patologiczna i patogeneza. Rak oskrzelowo-płucny najczęściej rozwija się z gruczołowego lub cylindrycznego nabłonka oskrzeli (często występuje przednowotworowa metaplazja cylindrycznego nabłonka oskrzeli do płaskiego), rzadziej z nabłonka pęcherzykowego płuc - sam rak płuc. W prawie połowie przypadków rak jest zlokalizowany w oskrzelach tułowia, w pobliżu rozwidlenia, w postaci guza, który rośnie polipodularnie w światło oskrzeli i wcześnie narusza drożność oskrzeli lub rośnie na zewnątrz, tworząc guz, który przerzutuje do tchawiczo-oskrzelowych węzłów chłonnych i ściska narządy śródpiersia. Często w tym samym czasie rak rozprzestrzenia się wzdłuż oskrzeli, jej dróg limfatycznych, wstecz do miąższu płucnego, docierając nawet do opłucnej (wczesne rakowe zapalenie opłucnej z powodu limfogennego rozprzestrzeniania się raka oskrzeli); podczas gdy oskrzela porośnięte zapaleniem naczyń chłonnych zamienia się w białą rurkę o grubych ściankach.
Rak oskrzeli powoduje wiele powikłań, które radykalnie zmieniają anatomiczny i kliniczny obraz choroby: niedodma płata lub części płata od blokady oskrzeli większego lub mniejszego kalibru; ropień lub zgorzel płuc zwykle z powodu tej samej niedrożności oskrzeli; z rozpadem guza do sąsiednich narządów - przetoki broszka-przełyk, przetoki w jamie osierdziowej i inne powikłania; po skorodowaniu dużych naczyń podstawy - krwawienie.
Rzadziej rak, rozwijający się z małych oskrzeli śródpłucnych lub nabłonka pęcherzykowego, daje guz zlokalizowany w grubości płuc, który przebiega przez długi czas bez ucisku oskrzeli i uszkodzenia opłucnej.

Podczas sekcji stwierdza się liczne przerzuty, szczególnie w węzłach chłonnych, wątrobie, nadnerczach, nerkach, szpiku kostnym, czasami zbyt wcześnie określając obraz kliniczny choroby.
Patogeneza objawów raka oskrzelowo-płucnego obejmuje szeroką gamę mechanizmów, a przede wszystkim szlak neurorefleksyjny do pojawienia się różnych objawów choroby, związany z obfitością receptorów w płucach i tkankach oskrzeli oraz częstym zaangażowaniem narządów śródpiersia z osadzonymi w nich pniami nerwowymi. Lokalizacja przerzutów w zaawansowanych przypadkach raka oskrzelowo-płucnego w poszczególnych narządach jest również spowodowana nie tylko osobliwościami limfy i krążenia krwi, ale przede wszystkim efektem neuro-odruchowym z miejsca podrażnienia, które jest guzem płuc, z udziałem upośledzonej regulacji neurotroficznej ośrodkowego układu nerwowego.
Wtórny rak płuca jest wyrażany przez wiele nierównych małych ognisk, głównie w dolnych płatach; w raku żołądka i prostaty może wystąpić zaszczepienie prosa (rak prosów), przy czym prawdziwy charakter zmiany płucnej często jest najpierw ustalany jedynie mikroskopowo.

Obraz kliniczny raka oskrzeli i płuc

Obraz kliniczny. Pacjenci zwykle skarżą się na bolesny, ostry, kaszelowy początek ataków - szczekanie, silny, świszczący oddech, początkowo suchy, ale często już wcześnie mokry z domieszką krwi w plwocinie. Czasami głos zmienia się w tym samym czasie. Pacjenci są zaniepokojeni bólem w klatce piersiowej, tępym lub bardziej ostrym, często gorączkowym.
Pacjenci często utrzymują zadowalające, a nawet dobre odżywianie. Podczas ogólnego badania można znaleźć oznaki ucisku żył, nerwów, rozszerzanie się małych żył na twarzy, pojawiający się obrzęk szyi lub ramienia, nierówne źrenice, powiększone węzły chłonne na szyi, zwłaszcza nadobojczykowe.
Podczas badania klatki piersiowej zauważają krążenie ronda - ekspansję żył odpiszczelowych poprzez rodzaj ucisku żyły głównej górnej lub jej głównych kolektorów; jednostronne wycofanie pod obojczykiem lub bardziej rozległe, zgodnie z lokalizacją niedodmy; słabe przyleganie łopatki i opóźnienie jej w trakcie oddychania z powodu zaniku mięśni lub opóźnienie całej dotkniętej strony podczas oddychania z powodu paraliżu przepony. Ton uderzenia może pozostać niezmieniony lub zapakowany w zmienioną chorobowo stronę z głęboką lokalizacją guza lub niedodmy.
Tępość pod obojczykiem lub w przestrzeni międzyżuchwowej jest szczególnie charakterystyczna, jednocześnie z cofaniem się z powodu rozległej niedodmy płatkowej, z brakiem oddychania, oskrzeli, drżeniem głosu; przy mniejszym niedodmie występuje tylko tłumienie i tłumienie dźwięków oddechowych, bronchofonia i drżenie głosu.
Po porażeniu przepony po prawej stronie występuje wysoki stan tępoty wątroby, symulujący zapalenie opłucnej, po lewej stronie znajduje się wysoko zlokalizowany żołądek i jelitowe zapalenie błony bębenkowej (również z uderzeniami z tyłu).
Rakowy ropień i zapalenie opłucnej dają odpowiednie objawy: wysięk, już występujący z śródpiersiem ustalonym przez guz, nawet gromadzący się w znacznej ilości, nie wypiera serca; rakowe zapalenie opłucnej bez uszkodzenia śródpiersia może wyprzeć serce.
Promieniowanie rentgenowskie wykrywa gęste zaciemnienie u nasady płuc o nieregularnych konturach i rozbieżnych cieniach; z bronchografią jodolipol stagnuje przed przeszkodą.

Podczas rozprzestrzeniania się do śródpiersia pojawiają się zwykłe objawy ucisku, zwłaszcza bezdech, dysfagia, nierówne źrenice i wysoka pozycja przepony.
Plwocina jest początkowo skąpa, często śluzowa z towarzyszącym zapaleniem oskrzeli, z ropieniem charakterystycznym dla ropnia lub gangreny, gdy guz rozpada się, zawiera domieszkę krwi, rzadko w postaci klasycznej porzeczki lub galaretki malinowej.
Krew niewiele się zmienia; niedokrwistość rozwija się późno, co stanowi rzadki objaw raka płuc. Na początku liczba czerwonych krwinek może być wysoka, podobnie jak w niewydolności płuc; częściej tendencja do leukocytozy, szczególnie przy dużym rozpadzie i ciężkich ropnych powikłaniach (odma opłucnowa).
Wtórny przerzutowy rak płuc często przebiega potajemnie, jest wykrywany tylko radiologicznie.

Przebieg, formy i powikłania raka oskrzeli i płuc

Początek jest zwykle stopniowy; często grypopodobne. Kacheksja rozwija się późno. Całkowity przebieg do jednego roku, rzadziej do 1 1/2 - 2 lat; jednak czas trwania wczesnego bezobjawowego okresu często pozostaje nieznany.
Wyjątkowa różnorodność kliniki i przebiegu raka płuc wiąże się z wieloma cechami wzrostu guza. Możliwe jest więc izolowanie śródmiąższowego raka oskrzeli z całkowitą blokadą, martwicą, infekcją, tworzeniem się jamy w płucach i rakiem pozaluminalnym, dając głównie oznaki kompresji narządów śródpiersia lub przerzutów do innych często odległych narządów.
Zgodnie ze specyfiką lokalizacji rak wierzchołkowy jest izolowany, głównie pochodzący z końcowego oskrzela, z wczesnym przejściem do opłucnej i regionalnych węzłów chłonnych; przebiega z kaszlem, bólem barku z powrotem do ramienia, porażeniem przepony i zespołem Hornera (ucisk przepony i nerwu współczulnego szyjnego). Obwodowo zlokalizowany, nawet niewielki rak płuc wcześnie przechodzi do opłucnej, odsłaniając ból opłucnej i często wysięk krwotoczny.
Przerzuty z ukrytym nowotworem głównym objawiają się trudnymi do prawidłowego rozpoznania oznak uszkodzenia wątroby, mózgu i kości. Tak więc rak płuc daje przerzuty do wyrostka mózgu z tłumieniem jego funkcji, rozwojem moczówki prostej w ciałach kręgowych, symulując pierwotne zapalenie rdzenia z objawami korzeniowymi, w paliczkach palców itp..
Kombinacje raka płuc z innymi chorobami płucnymi nie są tak rzadkie: z rozstrzeniami oskrzeli i możliwe jest zarówno rozwój tak zwanego raka oskrzeli z powodu przewlekłego rozstrzenia oskrzeli, jak i powstawanie wtórnego oskrzeli w raku oskrzeli; połączenie z gruźlicą płuc, kiłą itp..

Diagnoza i diagnostyka różnicowa raka oskrzeli i płuc

Lekarz musi stale pamiętać o możliwości raka płuc, w tym u pacjentów ambulatoryjnych z ogólnie zadowalającym lub dobrym stanem, z każdym zespołem opłucno-opłucnowym i śródpiersiowym, który powoli rozwija się bez wyraźnego powodu, szczególnie z niską gorączką - zapalenie opłucnej, ropień, gangrena, głównie w połączeniu z silnymi bólami nerwobólowymi, rozdzierającym kaszlem podobnym do krztuśca (od ciśnienia guza lub węzłów chłonnych na nerwach), dusznością, większą niż to odpowiada uszkodzeniu płuc lub opłucnej; w obecności obrzęku ściany klatki piersiowej lub układu krążenia. Szczególnie podejrzany w przypadku raka płuc jest obecność masywnej niedodmy, objawy ucisku śródpiersia, powiększenie węzłów chłonnych szyjnych, przerzutowe guzy w wątrobie, krwioplucie i inne objawy rozpadu tkanki płucnej, krwotoczny charakter wysięku opłucnowego.
Badanie rentgenowskie potwierdza diagnozę, ustalając pośrednie objawy raka płuc jako masywną niedodmę lub wykrywając bezpośrednio węzeł nowotworowy, na przykład przez radiografię z twardymi promieniami z długim czasem ekspozycji, gdy możliwe jest określenie tchawicy, oskrzeli pierwszego, rzadziej drugiego rzędu, znikają cienie z niedodmy widoczne są tylko węzły samego guza, zwężenie i pęknięcie światła oskrzeli itp. (bronchografia powietrzna). Radiografia kontrastowa z wypełnieniem oskrzeli jodolipolem pomaga również w diagnozie, chociaż nie jest całkowicie obojętna właśnie w przypadku guza nowotworowego. Bronchoskopowi udaje się zobaczyć sam guz w ponad połowie przypadków, wyciąć jego część do badania histologicznego lub zauważyć pośrednie objawy - sztywność ściany oskrzeli, naruszenie
drożność, a także wyciągnij tajemnicę z podejrzanego obszaru do badania mikroskopowego.
W plwocinie złośliwe komórki można znaleźć na podstawie badania mikroskopowego skrawków plwociny w komórkach; wykrycie plwociny elastycznych włókien (z wyjątkiem gruźlicy) i powtarzającej się dużej liczby czerwonych krwinek pośrednio przemawia za guzem. Do celów diagnostycznych stosuje się również badanie histologiczne usuniętych węzłów chłonnych podejrzanych o przerzuty, a ostatnio poszukuje się komórek rakowych w przebitych węzłach chłonnych, wystających węzłach wątroby, a nawet samych płucach, uzyskanych za pomocą igły i strzykawki.
W niektórych przypadkach diagnoza odmy opłucnowej po usunięciu wysięku opłucnej, badanie jamy opłucnej specjalnym narzędziem torakoskopowym, badanie rentgenowskie, które ujawnia ekstremalną odporność na raka, w przeciwieństwie na przykład do mięsaka śródpiersia, a nawet próbnego otwarcia klatki piersiowej (w ręce specjalisty chirurgii piersi). Serologiczne metody diagnozowania nowotworów złośliwych są wymienione w raku żołądka.

Te metody badawcze, w szczególności pełne badanie kliniczne, dobrze zebrany wywiad medyczny i celowa dynamiczna obserwacja pacjenta zapewniają prawidłową diagnozę w 80–95%.
Można argumentować, że brak rozpoznania raka płuc we współczesnych warunkach zwykle charakteryzuje niską jakość pracy lekarza i placówki medycznej.
Nadal często rak płuc jest mylony z innymi chorobami: grypą, zwłaszcza przewlekłą, z grypopodobnym początkiem raka, zapaleniem oskrzeli opartym na uporczywym kaszlu, rozstrzeni oskrzeli, ropniem, zgorzel płuca.
Pacjenci z rakiem płuc mogą mieć wyraźne „palce bębna”, zwykle występujące w oskrzeli, nawet w chorobie zwyrodnieniowej stawów przedramienia i podudzia, co prowadzi do raka w uzdrowiskach w leczeniu reumatyzmu itp. Często rak płuc jest mieszany z gruźlicą, w poprzednich latach był Sanatoria na gruźlicę wysłały wielu chorych na raka. Istnieje wiele innych błędnie rozpoznanych chorób raka płuc: nerwoból, choroby wątroby, mózgu itp..
Przerzutowy rak płuc również nie zawsze jest prawidłowo rozpoznawany, ponieważ guz pierwotny może wyciekać potajemnie; należy pamiętać, że duże, szybko rosnące duże węzły w płucach są charakterystyczne przede wszystkim dla nabłonka kosmówkowego i hipernefroma, mogą również przyczynić się do rozpoznania (choć późno) guza pierwotnego.

Leczenie raka oskrzeli i płuc

Do niedawna leczenie raka płuc sprowadzało się do regulacji ogólnego schematu leczenia, uspokojenia układu nerwowego i leczenia objawowego. W ostatnich latach zostały zastosowane: całkowite chirurgiczne usunięcie całego płuca i napromienianie guza wielopolowego z dużymi dawkami promieni rentgenowskich według Dillona. Należy zauważyć, że terapia rentgenowska, nawet jeśli nie jest całkowicie wyleczona, może przynieść ulgę w najbardziej bolesnych objawach choroby (ból, duszność, dysfagia); jednak małe dawki promieni rentgenowskich mogą przyspieszyć wzrost raka.
Leczenie objawowe wymaga przepisywania leków na kaszel i ból, tlenoterapii na duszność i sinicę, diety bez soli oraz merkule na obrzęki spowodowane uciskiem żył itp..

Rak płuc - objawy i pierwsze oznaki, przyczyny, diagnoza, leczenie

Rak płuc jest guzem rozwijającym się z tkanki wyściełającej wnętrze powierzchni oskrzeli, oskrzelików i błon śluzowych gruczołów oskrzelowych - nabłonka. W większości przypadków rak płuc rozwija się u mężczyzn po 60 latach. Ta choroba jest najczęstszą ze wszystkich chorób onkologicznych: każdego roku pojawia się ponad milion nowych przypadków raka płuc, a liczba ta rośnie.

Analiza molekularna nowotworu w raku płuc jest nowym krokiem w leczeniu szczególnie agresywnych nowotworów. Zapewniamy możliwość przeprowadzenia analizy guza pod kątem wrażliwości na leki stosowane w chemioterapii. Na podstawie wyników badania otrzymujemy skuteczny plan walki z rakiem płuc, który daje najkorzystniejszą szansę na wyleczenie.

Jakie są przyczyny choroby??

Dlaczego ta choroba? Ryzyko zachorowania na raka płuc zależy od różnych podstawowych czynników, wśród których wyróżniają się: miejsce zamieszkania, warunki środowiskowe i przemysłowe, cechy płci i wieku, predyspozycje dziedziczne i kilka innych.

Według danych statycznych pierwszym i najczęstszym czynnikiem wpływającym jest wdychana przez człowieka zawartość powietrza - ciągłe narażenie na pył, szczególnie podczas pracy z azbestem, arszenikiem, bizmutem i różnymi żywicami. Podczas palenia papierosa dym nikotyny emituje wszystkie powyższe substancje oraz amoniak, który dostając się do dróg oddechowych powoduje zwężenie oskrzeli i naczyń krwionośnych, wysusza błony śluzowe i znacznie pogarsza całą pracę narządów oddechowych.

Dla porównania: Papierosy są jednym z kluczowych patogenów raka płuc. Ludzie, którzy palą średnio około dwudziestu papierosów dziennie przez dwadzieścia lat, są najbardziej narażeni na raka płuc. Smoła zawarta w dymie tytoniowym zawiera substancje, które wywołują rozwój onkologii u ludzi i zwierząt. Badania testowe przeprowadzone na królikach wykazały, że jeśli po prostu nałożysz pewną ilość substancji smolistych na ich ucho, po pewnym czasie zaczną rosnąć guz.

Kluczowe czynniki ryzyka choroby obejmują także ostre infekcje wirusowe, przewlekłe procesy w układzie oddechowym i nieleczone ogniska zapalne w tkance płucnej. Według statystyk niektóre osoby są genetycznie predysponowane do procesów nowotworowych w płucach.

Jak rozpoznać raka płuc we wczesnym stadium?

Kiedy centralny rak płuc jest na wczesnym etapie, bardzo trudno go rozpoznać. Kontrola terapeuty, badania rentgenowskie są nieskuteczne. Jeśli zrobisz taką osobę bronchoskopią z biopsją, możesz postawić prawidłową diagnozę. Czasami tomografia komputerowa pomaga rozpoznać chorobę we wczesnych stadiach..

Jeśli rak jest obwodowy, biopsja jest niemożliwa, ponieważ dotarcie do podejrzanego miejsca za pomocą bronchoskopii po prostu nie zadziała. Dlatego wykonuje się przezklatkową biopsję igły, to znaczy kawałek tkanki jest pobierany przez nakłucie w ścianie klatki piersiowej. Jeśli w okolicy śródpiersia znajdują się ogniska (część jamy klatki piersiowej zlokalizowana między mostkiem, kręgosłupem, przeponą, opłucną i powierzchniami płuc), wykonuje się mediastinoskopię (badanie biopsji przez nacięcie szyi). Czasami nie można obejść się bez diagnostycznej torakoskopii i torakotomii (otwarcie jamy klatki piersiowej). Aby wyjaśnić, jak rozległy jest guz, stosuje się różne metody diagnostyczne: ultradźwięki, bronchoskopię, wielospiralną tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i pozytronową tomografię emisyjną, a także badania radionuklidowe. Bez tego niemożliwe jest wybranie najlepszego podejścia do leczenia konkretnego pacjenta..

Umówienie na konsultację onkologa

Wiodące kliniki w Izraelu

Ponadto na częstość występowania wpływ mają warunki życia - na przykład mieszkańcy megamiast spotykają się czasami z rakiem płuc częściej niż ludzie mieszkający na obszarach wiejskich, ponieważ w wysokich temperaturach w warunkach miejskich asfalt nagrzewa się i zaczyna uwalniać formaldehyd i inne szkodliwe elementy, a najsilniejsze promieniowanie elektromagnetyczne powoduje niedobór odporności.

Warto zauważyć: przedstawiciele mężczyzn spotykają się z guzem płuc 2 razy częściej niż kobiety. Wynika to z faktu, że to mężczyźni są najbardziej zajęci produkcją ze szkodliwymi warunkami pracy, a to męska część planety jest aktywnym palaczem. Ta choroba jest diagnozowana głównie u dorosłych, a znacznie rzadziej u dzieci i młodzieży..

Co zwiększa ryzyko raka płuc?

W tej chwili związek między rakiem płuc a paleniem nie jest wątpliwy. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku raka płaskonabłonkowego centralnego i dużych komórek: w 70–95% przypadków tacy pacjenci palili lub palili. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem stwierdziła, że ​​palacze mają 10-krotnie większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc. Dym tytoniowy zawiera masę substancji rakotwórczych. W szczególności polon-210, węglowodory poliaromatyczne (naftyloamina, 2-toluidyna, benzpyren, 4-aminobifenyl), nikiel, szereg związków N-nitrozowych itp. Im dłużej osoba pali, tym większe ryzyko. Oprócz palenia niektóre czynniki zawodowe negatywnie wpływają na prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc: na przykład długotrwałe narażenie na azbest i inne niebezpieczne substancje. Prawdopodobieństwo raka płuc zależy również od zanieczyszczenia powietrza czynnikami rakotwórczymi..

Klasyfikacja

W zależności od lokalizacji guza płuca stosuje się następujące odmiany.

  Centralny rak płuc. W przypadku tego rodzaju nowotworu występuje trwałe uszkodzenie dużych oskrzeli. Zwykle formacja rozwija się wewnątrz oskrzeli lub wzdłuż jej ściany, co powoduje zwężenie tego narządu i zachodzenie światła. W wyniku tego, że pewna część płuca jest pozbawiona powietrza i następuje jej zanik, tak zwana niedodma. Wraz z dalszym postępem tego procesu rozpoczyna się wtórne zapalenie, które już na ostatnich etapach choroby prowadzi do zniszczenia tkanki płucnej. Z kolei formacja rozszerzająca się poza ściany oskrzeli ma szkodliwy wpływ na sąsiednie tkanki i węzły chłonne, tworząc gęste połączenie tkanek. Przeżycie w raku centralnym zależy od szybkiego rozpoznania choroby;

 • Obwodowy guz płuca. W tym przypadku obserwuje się uszkodzenie małych oskrzeli, formacja rośnie na zewnątrz i wypełnia pęcherzyki płucne (depresja związana z procesem oddychania i wymiany gazowej z naczyniami włosowatymi płuc) lub tworzy bardzo powiększone węzły. Niebezpieczeństwo tego rodzaju nowotworu polega na tym, że przez długi czas (od dwóch do pięciu lat) choroba nie odczuwa się i nie można jej zdiagnozować. Co więcej, w warunkach jakiegokolwiek zewnętrznego negatywnego uderzenia taka formacja zaczyna szybko rosnąć i przekształca się w duży guz. Zwykle czynnikami prowokującymi są zapalenie płuc o podłożu wirusowym lub bakteryjnym, fizjoterapia, nadużywanie kąpieli i sauny, ciągła ekspozycja na otwarte światło słoneczne, obniżona odporność i inne przyczyny;
 • Wtórny rak płuc. Ten typ onkologii występuje z powodu pojawienia się przerzutów w tkance płucnej spowodowanych rozwojem nowotworu w innych narządach..
 • Ważny! Lekarze radiologowie, nieprzestrzegając zasad ochrony pracy przy użyciu urządzeń radiacyjnych i rentgenowskich, znajdują się w strefie znacznego ryzyka raka płuc.

  Rak centralny i obwodowy

  Ale przy wyborze leczenia bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj komórek: lokalizacja guza ma również ogromne znaczenie. Istnieje centralny i obwodowy rak płuc. W przypadku raka centralnego dotknięte są duże oskrzela (główne, płatkowe i segmentowe), a obwodowe - mniejsze oskrzela.

  Z kolei wyróżnia się cztery rodzaje obwodowego raka płuca:

  • Węzeł podopulacyjny - ta opcja obejmuje guz Pancosta.
  • Węzeł Intralobar.
  • Formy rozproszone i wojskowe.
  • Formularz jamy.

  Ponadto rak śródpiersia jest izolowany osobno - te złośliwe guzy w płucach są zwykle małe, ale szybko dają przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia.

  Wzrost guza jest również ważnym czynnikiem w określaniu taktyki leczenia. Jeśli rośnie w świetle oskrzeli (rak egzofityczny), może częściowo lub całkowicie zatkać światło. Wówczas rozwój wtórnego zapalenia płuc jest bardzo prawdopodobny. Jeśli guz rośnie w grubości tkanki płucnej (rak endofityczny), nie wpływa to na drożność oskrzeli przez dłuższy czas. Występuje również rak rozgałęziony - guz znajduje się wokół oskrzeli i równomiernie zwęża światło. Aby w końcu dowiedzieć się o naturze wzrostu guza, musisz chirurgicznie usunąć tkankę i zbadać ją.

  Rak obwodowy ma trzy główne typy:

  1. okrągły lub guzkowaty obrzęk;
  2. rak podobny do zapalenia płuc - nie ma wyraźnych granic i przypomina objawy zapalenia płuc;
  3. szczytowy rak płuc (guz Pancosta).

  Istnieją również nietypowe formy, które mają różne cechy przerzutów. Aby ocenić występowanie raka płuc, na całym świecie stosuje się klasyfikację TNM. Dzięki niej możliwe jest usystematyzowanie różnych sytuacji klinicznych, określenie taktyki leczenia, a także prognozowanie rozwoju choroby - a wszystko to w oparciu o anatomiczne cechy guza.

  Wczesne objawy

  Jakie objawy można zaobserwować na wczesnym etapie raka płuc i jak je rozpoznać? Na początku swojego pojawienia się onkologia płuc nie jest związana z funkcjami oddechowymi, w wyniku czego pacjenci zaczynają zwracać się do innych specjalistów, w wyniku czego otrzymują błędną diagnozę i nieprawidłowe leczenie.

  Wśród głównych objawów raka płuca są:

  • Bez zmian w ciągu dnia temperatura 37-37.2, z powodu zatrucia organizmu (etap początkowy);
  • Wyczerpująca słabość i pocenie się;
  • Swędząca skóra i zapalenie skóry. Bardzo często ten objaw staje się najwcześniejszym objawem nowotworu płuc. U osób starszych czasami na skórze pojawiają się niewielkie narośla, ponieważ nieprawidłowe komórki wywołują efekt alergiczny na ciele pacjenta;
  • Obrzęk kończyn i słabe napięcie mięśni;
  • Zmiany w funkcjach układu nerwowego, które można zaobserwować na długo przed diagnozą tej choroby. Pacjent doświadcza częstych zawrotów głowy, zauważalne jest naruszenie koordynacji ruchów i wrażliwości. U osób starszych obserwuje się rozwój demencji;

  Oczywiste objawy uszkodzenia dróg oddechowych są wykrywane, nawet gdy formacja rozprzestrzenia się na znaczną część płuc i zaczyna uszkadzać zdrowe tkanki. W oparciu o takie szczegóły diagnozy raka płuc eksperci uważają, że w przypadku niedokładnych objawów konieczne jest poddanie się kompleksowym testom i coroczne wykonywanie fluorografii.

  Rak drobnokomórkowy płuc

  Drobnokomórkowy rak płuc jest najbardziej złośliwy ze wszystkich. Taki guz nie tylko szybko rośnie, ale także aktywnie daje przerzuty. Istnieje wiele innych nieprzyjemnych cech tego typu raka..

  1. Jeśli guz rośnie wewnątrz oskrzeli, może powodować niedodmę („opadanie” części płuc) i obturacyjne zapalenie płuc (zapalenie) z kaszlem, gorączką i bólem w klatce piersiowej.
  2. Wraz z rozpadem guza istnieje niebezpieczeństwo odmy opłucnowej - gdy powietrze wchodzi do jamy opłucnej (szczelna jama między płatami opłucnej pokrywającymi powierzchnię płuc).
  3. Jeśli w późniejszych stadiach nowotwór, rozprzestrzenianie się, obejmuje opłucnę, może to powodować hemothorax. W tym stanie krew gromadzi się w jamie opłucnej.

  Sytuacje te są często niezwykle niebezpieczne dla życia ludzkiego i często nie można tego zrobić bez pilnej opieki chirurgicznej..

  Jakie są objawy raka płuc??

  Jak pojawia się guz płuc? W miarę postępu choroby i wzrostu komórek rakowych pacjent zaczyna doświadczać różnych objawów raka płuc. Wśród nich wyróżnia się:

  • Kaszel Początkowo kaszel z suchym rakiem, który nasila się w nocy, ale ze względu na fakt, że większość palaczy ma taki kaszel, jest normalny, pacjenci nie szukają pomocy u lekarza. Później do kaszlu dodaje się plwocinę dzięki konsystencji błony śluzowej lub ropnej o wyraźnym zapachu;
  • Izolacja plwociny z pasmami krwi (krwioplucie), z powodu kiełkowania formacji w tkankach naczyniowych. Ten objaw jest najczęstszym powodem wizyty u lekarza;
  • Tępe i silne bóle w klatce piersiowej wynikające z faktu, że guz wychwytuje opłucną płucną - miejsce, w którym zlokalizowane są zakończenia nerwowe. W tym przypadku bóle są zwykle ostre lub tępe, występują podczas procesu oddechowego lub wysiłku fizycznego w części, w której płuca jest podatne na uszkodzenie;
  • Brak powietrza i ciągła duszność (pacjent dusi się);
  • Wzrost temperatury ciała na poziomie 37 i nieco wyższy (zwykle rak płuc nie występuje bez temperatury); na ostatnim etapie raka płuc hipertermia może osiągnąć 40 stopni;
  • Pojawienie się zespołu hiperkortykozy, któremu towarzyszy nadwaga, nadmierne owłosienie, pojawienie się różowych pasków na powierzchni skóry. Takie objawy wynikają z faktu, że niektóre odmiany nieprawidłowych komórek są zdolne do wytwarzania hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), co powoduje te objawy;
  • Patologiczna szczupłość (anoreksja) i ciągłe pragnienie wymiotów, upośledzenie funkcjonowania układu nerwowego. Objawy te są charakterystyczne, jeśli formacja zaczyna wytwarzać wazopresynę (hormon antydiuretyczny);
  • Patologiczne procesy metabolizmu wapnia w ciele, objawiające się rozwojem osteoporozy, wymiotów, ospałości i problemów ze wzrokiem. Dzieje się tak w przypadku syntezy hormonów przytarczyc;
  • Powiększone żyły odpiszczelowe, obrzęk szyi i ramion, trudny proces połykania:
  • Etap 4 przed śmiercią - rozwój paraliżu, niedowład mięśni stawu barkowego, krwawienie, gorączka. Z przerzutami do mózgu, napadami neurologicznymi i śmiercią pacjenta.

  Bardzo często pacjenci są zaniepokojeni pytaniem, czy płuca bolą raka? Biorąc pod uwagę, że w płucach nie ma zakończeń nerwowych, pacjent praktycznie nie odczuwa bólu, dopóki nie rozpocznie się proces przerzutów i nie zostanie wywierany nacisk na narządy znajdujące się najbliżej guza. Zwykle bóle z tą diagnozą pojawiają się podczas wysiłku fizycznego, procesu inspiracji i są ostre, palące i uciążliwe.

  Należy zauważyć, że specjaliści dzielą objawy nowotworów płuc w zależności od zróżnicowania płci.

  Tak więc za męską połowę ludzkości uważa się objawy raka płuca:

  • Rozmycie objawów w początkowych stadiach raka płuc;
  • Długotrwały kaszel bez konkretnego powodu;
  • Chrypka strun głosowych;
  • Stała duszność;
  • Słabość i zmęczenie;
  • Świszczący oddech
  • Obrzęk twarzy;
  • Częstoskurcz;
  • Trudny proces połykania;
  • Powiększone węzły chłonne pod pachami;
  • Depresja i zawroty głowy;
  • Ból podczas inhalacji;
  • Bóle głowy.

  Objawy raka płuc u kobiet różnią się od tych u mężczyzn obecnością wczesnego pragnienia kaszlu, który na początku jest suchy i ostatecznie staje się mokry z wydzieliną śluzową. Rak podejrzewa się, jeśli kobieta:

  • Duszność pojawia się nawet w warunkach niewielkiego wysiłku fizycznego;
  • Masa ciała spada, a apetyt znika;
  • Odruch połykania pogarsza się;
  • Wzrost węzłów chłonnych;
  • Pojawiają się smugi krwi w plwocinie;
  • Dreszcze i gorączka;
  • Żółtaczka rozwija się, gdy tkanka wątroby jest uszkodzona z powodu rozprzestrzeniania się przerzutów.

  Chcesz uzyskać wycenę leczenia?

  * Tylko pod warunkiem uzyskania danych o chorobie pacjenta przedstawiciel kliniki będzie w stanie obliczyć dokładny koszt leczenia.

  Objawy guza Pancosta

  Rak wierzchołka płuc (guz Pancosta) z powodu bliskości innych narządów i pni nerwowych często powoduje wyraźniejsze objawy: osłabienie mięśni ręki, ból obręczy barkowej, na przedniej powierzchni klatki piersiowej i między łopatkami, a także w okolicy dłoni lub przedramienia lub wrażliwość jest zaburzona, zanik mięśni. Niestety takie objawy często dezorientują lekarza, a dana osoba spędza czas na leczeniu nieistniejącej osteochondrozy szyjno-torakowej.

  Czy można tego uniknąć? Tak. Wystarczy zwrócić uwagę na zespół Hornera. Z powodu porażki szyjnych współczulnych węzłów górna powieka jednej kropli do oczu (opadanie powiek), jednej źrenicy (zwężenie źrenicy) zwęża się, a pocenie się tylko z jednej strony twarzy (nadmierne pocenie się) jest znacznie zmniejszone. Ponadto głos osoby może stać się ochrypły z powodu uszkodzenia nawracającego nerwu krtaniowego.

  Klasyfikacja stadiów raka płuc i specyfika przerzutów

  Według klasyfikacji TNM wskazane są cztery stadia nowotworu w płucach. Różnicowanie opiera się na wielkości formacji początkowej (T), obecności regionalnych ognisk przerzutowych (N) i tworzeniu odległych przerzutów (M).

  • Na pierwszym etapie rozwoju choroby guz jest niewielki i składa się z części oskrzeli bez przerzutów;
  • W drugim etapie (2a) obserwuje się pojedyncze formowanie z małymi regionalnymi ogniskami przerzutowymi w małych rozmiarach;
  • Na etapie 3 guz wyrasta poza płuca i ma wiele przerzutów;
  • Na czwartym etapie proces blastomatyczny obejmuje opłucnę płucną, sąsiednie tkanki i ma odległe przerzuty. Proces przerzutów w raku płuc charakteryzuje się dużą szybkością, ponieważ narząd płucny ma zapewniony dobry przepływ krwi i limfy, co zapewnia szybkie rozprzestrzenianie się komórek rakowych do innych narządów. Zwykle przerzuty pojawiają się w mózgu, wątrobie i drugiej części płuc..

  Na podstawie struktury komórkowej rak płuc dzieli się na:

  • Rak małej struktury komórkowej. Charakteryzuje się agresywnością i szybkim rozwojem przerzutów. Częstość występowania 15-20 procent przypadków;
  • Rak niedrobnokomórkowy. Obejmuje wszystkie inne typy..

  Gradacja

  • Rak płuca 1 stopień. Guz o średnicy do 3 cm lub guz oskrzeli w jednym płacie, brak przerzutów w sąsiednich węzłach chłonnych.
  • Rak płuca 2 stopnie. Guz w płucach 3-6 cm, blokuje oskrzela, kiełkując w opłucnej, powoduje niedodmę (utratę przewiewności).
  • Rak płuca 3 stopnie. Guz o długości 6-7 cm przechodzi do sąsiednich narządów, niedodmy całego płuca, obecności przerzutów w sąsiednich węzłach chłonnych (korzeń płuca i śródpiersia, strefy nadobojczykowe).
  • Rak płuc 4 stopnie. Guz rośnie w sercu, duże naczynia, płyn pojawia się w jamie opłucnej.

  Metody diagnozowania raka płuc

  Jak dowiedzieć się o obecności onkologii w płucach i jak można ją zdiagnozować? Obecnie prawie sześćdziesiąt procent guzów płuc można wykryć podczas badania za pomocą fluorografii, co zaleca się robić raz na dwa lata, a nawet lepiej raz w roku. Typowe sposoby wykrywania raka płuc to:

  • Metoda radiografii Jednym z pierwszych sposobów diagnozowania procesu onkologicznego w płucach, wraz z fluorografią, jest prześwietlenie klatki piersiowej. Badanie to pozwala zidentyfikować ogniska patologii, obecność fok, procesy deformacji płuc, nasilenie wzoru płucnego;
  • Badanie tomografii komputerowej. Ta metoda pozwala określić konkretny rozmiar formacji, jej lokalizację, obecność małych ognisk przerzutowych, których nie można wykryć na obrazie radiograficznym, stan węzłów chłonnych w klatce piersiowej. Jednocześnie metoda ta wyklucza dokładną diagnozę, dlatego wymagana jest dodatkowa analiza histologiczna;
  • Badanie biopsyjne. Biopsja tkanki nowotworowej wydaje się być najbardziej niezawodną metodą diagnostyczną do określenia raka płuc, ale nie jest najbezpieczniejsza. Wynika to z faktu, że taka interwencja może wywołać szybki wzrost edukacji i zwiększa ryzyko przedostania się komórek rakowych do układu krwiotwórczego, powodując rozwój przerzutów. Na tej podstawie, podejmując decyzję o przejściu procedury biopsji, konieczne jest przygotowanie się do ewentualnego usunięcia edukacji;
  • Badanie bronchoskopowe. Aby zidentyfikować rozwój raka centralnego, stosuje się metodę bronchoskopii lub bronchografii z użyciem środka kontrastowego. Głównym celem takiego badania jest określenie stopnia światła oskrzeli i obecności wykształcenia, badanie w celu wykrycia gruźlicy;
  • Badanie badań krwi dla markerów nowotworowych.

  Diagnostyka

  Rozpoznanie raka płuc nie jest łatwym zadaniem, ponieważ onkologia wygląda jak zapalenie płuc, ropnie, gruźlica. Ponad połowa guzów została wykryta zbyt późno. W celu zapobiegania prześwietlenie należy wykonywać co roku. Jeśli podejrzewasz raka to:

  • Fluorografia w celu określenia gruźlicy, zapalenia płuc, nowotworów płuc. W przypadku odchyleń należy wykonać zdjęcie rentgenowskie.
  • Rentgen płuc dokładniej ocenia patologię.
  • Tomografia rentgenowska obszaru problemowego - kilka sekcji z naciskiem na chorobę w centrum.
  • Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny z wprowadzeniem kontrastu na warstwowych warstwach pokazuje szczegółowo, udoskonala diagnozę według wyraźnych kryteriów.
  • Bronchoskopia diagnozuje guzy raka centralnego. Możesz zobaczyć problem i wykonać biopsję - kawałek uszkodzonej tkanki do analizy.
  • Markery nowotworowe badają krew pod kątem białka produkowanego tylko przez nowotwór. Marker nowotworowy NSE jest stosowany w przypadku raka drobnokomórkowego, markery SSC, CYFRA znajdują raka płaskonabłonkowego i gruczolakoraka, CEA jest markerem uniwersalnym. Poziom diagnostyczny jest niski, jest stosowany po leczeniu w celu wczesnego wykrycia przerzutów..
  • Analiza plwociny z niskim odsetkiem prawdopodobieństwa sugeruje obecność guza w wykrywaniu nietypowych komórek.
  • Torakoskopia - badanie przez nakłucie komory do jamy opłucnej. Umożliwia wykonanie biopsji i wyjaśnienie zmian.
  • Biopsję tomografii komputerowej stosuje się, gdy istnieją wątpliwości w diagnozie..

  Badanie powinno być kompleksowe, ponieważ rak maskuje tyle chorób. Czasami używają nawet operacji diagnostycznej.

  Metody leczenia

  Jak leczy się raka płuc? Schemat leczenia guza płuca jest wybierany jednocześnie przez kilku lekarzy, w tym specjalistę onkologii, lekarza ogólnego i radiologa. Wybór metody leczenia będzie zależeć od stadium rozwoju choroby, struktury edukacji, procesu przerzutów i stanu pacjenta.

  Obecnie rodzaje metod leczenia raka płuc obejmują takie metody, jak: radioterapia, chirurgia, połączenie metody radiacyjnej i chirurgiczne usunięcie guza, chemioterapia i kompleksowy pakiet leczenia. W przypadku wykrycia raka drobnokomórkowego u pacjenta wybiera się na korzyść radioterapii i terapii chemicznej.

  Jeśli guz ma inne formy, specjaliści uciekają się do interwencji chirurgicznej w połączeniu z leczeniem wiązką.

  W czwartym etapie stosuje się chemioterapię jako środek utrzymania jakości życia pacjenta.

  Usunięcie guza nie jest możliwe u ciężkich pacjentów, w przypadku powstania wzrostu opłucnej płucnej i ściany klatki piersiowej, gdy rozpoczyna się proces przerzutów w okolicy śródpiersia i innych przypadkach.

  Niestety, skuteczne metody leczenia raka płuc w Izraelu nie dotrą wkrótce do WNP. Na przykład radioterapia najnowszą generacją akceleratora liniowego True Beam STx pozwala prawie o połowę skrócić czas trwania radioterapii, unikając jednocześnie szeregu działań niepożądanych.

  Uwaga: Leczenie raka płuca w domu nie jest możliwe.

  Leczenie

  Rodzaj (chirurgiczny, radiologiczny, paliatywny, chemioterapia) jest wybierany na podstawie etapu procesu, rodzaju histologicznego guza, historii). Najbardziej niezawodną metodą jest operacja. W przypadku raka płuc pierwszego etapu 70–80%, drugiego etapu - 40% trzeciego etapu - 15–20% pacjentów przechodzi pięcioletni okres kontrolny. Rodzaje operacji:

  • Usunięcie płata płuca - spełnia wszystkie zasady leczenia.
  • Resekcja krawędzi usuwa tylko guz. Przerzuty są leczone na inne sposoby..
  • Całkowite usunięcie płuca (pneumoektomia) - z guzem 2 stopnie w przypadku raka centralnego, 2-3 stopnie - w przypadku obwodu obwodowego.
  • Połączone operacje - z usunięciem części sąsiednich dotkniętych narządów.

  Operacja poważnych chorób współistniejących (zawał mięśnia sercowego, cukrzyca, niewydolność nerek i wątroby) nie jest zalecana, jeśli guz dotyka tchawicy.

  Chemioterapia stała się bardziej skuteczna dzięki nowym lekom. Rak drobnokomórkowy płuc dobrze nadaje się do polichemoterapii. Przy odpowiedniej kombinacji (biorąc pod uwagę wrażliwość, 6-8 kursów w odstępie 3-4 tygodni) czas przeżycia zwiększa się 4 razy. Chemioterapia raka płuc. prowadzone przez kursy i daje pozytywny wynik przez kilka lat.

  Rak niedrobnokomórkowy jest odporny na chemioterapię (częściowa resorpcja guza - u 10-30% pacjentów, kompletna - rzadko), ale nowoczesna polikhemoterapia zwiększa przeżycie o 35%.

  Są również traktowane preparatami platyny - najbardziej skutecznymi, ale także najbardziej toksycznymi, dlatego podaje się je z dużą (do 4 l) ilością płynu. Możliwe są działania niepożądane: nudności, zaburzenia jelitowe, zapalenie pęcherza, zapalenie skóry, zapalenie żył, alergie. Najlepsze wyniki osiąga się, łącząc chemię i radioterapię, jednocześnie lub kolejno.

  Radioterapia wykorzystuje instalacje gamta betta-tronów i akceleratorów liniowych. Metoda jest przeznaczona dla nieoperacyjnych pacjentów w wieku 3-4 stopni. Efekt osiąga się dzięki śmierci wszystkich komórek pierwotnego guza i przerzutów. Dobre wyniki uzyskuje się w przypadku raka małych komórek. W przypadku napromieniowania niedrobnokomórkowego są one przeprowadzane zgodnie z radykalnym programem (przeciwwskazania lub odmowa operacji) dla pacjentów stopnia 1-2 lub w celu paliatywnym dla pacjentów stopnia 3. Standardowa dawka do radioterapii to 60-70 szarości. 40% udaje się ograniczyć proces onkologiczny.

  Leczenie paliatywne - operacje mające na celu zmniejszenie wpływu guza na dotknięte narządy, w celu poprawy jakości życia poprzez skuteczne działanie przeciwbólowe, dotlenienie (wymuszone dotlenienie), leczenie chorób towarzyszących, wsparcie i opiekę.

  Alternatywne metody stosuje się wyłącznie w celu złagodzenia bólu lub po napromieniowaniu i wyłącznie za zgodą lekarza. Nadzieja dla uzdrowicieli i zielarzy z tak poważną diagnozą zwiększa już i tak wysokie ryzyko śmierci.

  Rokowanie w raku płuc

  Biorąc pod uwagę złożoność tego raka, powstaje pytanie, ilu pacjentów żyje z podobną diagnozą i jakie są prognozy? Oczekiwana długość życia nowotworu w płucach zależy od rodzaju raka, procesu przerzutów, wykrycia choroby na jednym lub drugim etapie i terminowego leczenia. Co więcej, długość życia pacjenta będzie określona przez stan, w którym znajdują się wewnątrzczaszkowe węzły chłonne. Pacjenci z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych umierają w ciągu 2 lat. Jeśli guz został chirurgicznie usunięty na pierwszym i drugim etapie rozwoju choroby, wówczas około sześćdziesiąt i czterdzieści procent pacjentów żyje przez 5 lat. Leczenie raka płuca w trzecim etapie zapewnia pięcioletnie przeżycie jedynie dwadzieścia pięć procentom pacjentów.

  Ważne: jeśli rak płuc nie jest leczony, choroba kończy się śmiercią. Około 48 procent pacjentów, którzy nie zostali poddani leczeniu, umiera w pierwszym roku po zdiagnozowaniu tego typu raka, tylko 1 procent pacjentów żyje do pięciu lat, tylko 3 procent żyje przez trzy lata.

  Bardzo często pacjenci zastanawiają się, ilu żyje z guzem w płucach w czwartym etapie choroby? W takim przypadku wszystko będzie zależeć od klasyfikacji raka i stopnia rozwoju przerzutów. Według statystyk tylko pięć procent pacjentów ma szansę żyć przez 5 lat.

  Rodzaje raka płuc

  Aby ustalić rokowanie i wybrać metodę leczenia, lekarz musi znać strukturę histologiczną guza. Aby to zrobić, wykonuje się biopsję oskrzeli lub płuca, czyli pobiera się niewielki kawałek tkanki podczas bronchoskopii (badanie wewnętrznej powierzchni tchawicy i oskrzeli za pomocą specjalnych instrumentów optycznych) lub torakoskopii (badanie jamy opłucnej przez nakłucie ściany klatki piersiowej). Następnie pod mikroskopem badana jest specjalnie przetworzona i wybarwiona próbka tkanki i określany jest rodzaj guza. Ważne jest, aby mieć przy sobie „okulary” i „klocki” z próbkami tkanek, jeśli zdecydujesz się zasięgnąć porady w innej klinice, abyś mógł je zobaczyć i podjąć decyzję..

  W zależności od rodzaju komórek rozróżnia się:

  • rak drobnokomórkowy (komórka owsiana, połączona komórka owsiana, komórka pośrednia);
  • płaskonabłonkowy lub naskórkowy rak płuca (niskiego stopnia, zrogowaciały, nie zrogowacony);
  • gruczolakorak płuca (acinar, brodawkowaty, rak oskrzelowo-pęcherzykowy, lity rak z powstawaniem mucyny);
  • rak dużych komórek (olbrzymia komórka, jasnokomórkowa);
  • gruczołowy rak płaskonabłonkowy;
  • rak gruczołów oskrzelowych (adenocystyczny, mukoepidermoidowy itp.).

  Istnieją inne, rzadsze odmiany raka płuc - jest ich co najmniej dwadzieścia. Jeden guz może zawierać różne rodzaje komórek. Jeśli płuca mają przerzuty, komórki, z których są zbudowane, będą wyglądać jak komórki guza matki.

  W 40% przypadków złośliwe guzy płuc są reprezentowane przez gruczolakoraki, które powstają z komórek wytwarzających śluz. Gruczolakorak płuca występuje głównie u palaczy lub u osób, które kiedyś paliły. Jednak u osób niepalących jest to również najczęstszy rodzaj raka płuc. Ponadto jest to jeden z najczęstszych rodzajów nowotworów złośliwych u młodych ludzi

  Gruczolakorak jest stosunkowo wolno rosnącym nowotworem złośliwym. Szanse na znalezienie go we wczesnych stadiach są dość duże. Jest to jednak indywidualne, u niektórych pacjentów rak zachowuje się bardziej agresywnie.

  Aby wybrać optymalny schemat leczenia dla pacjenta z nietypowym przebiegiem choroby, korzystamy z międzynarodowych baz danych, które obejmują przypadki z wiodących klinik onkologicznych, wyniki badań medycznych i artykuły naukowe. W razie wątpliwości dotyczących oceny analizy histologicznej zwracamy się do naszych zagranicznych kolegów: skanujemy obrazy przekrojów histologicznych i wysyłamy do kliniki partnerskiej. W ciągu 2-5 dni otrzymujemy drugą opinię eksperta z wnioskiem histologicznym i opcją schematu leczenia.

  Dzięki osiągnięciom nauki nawet przed rozpoczęciem leczenia można określić wrażliwość guza na leki stosowane w chemioterapii. Analiza molekularna pozwala opracować bardziej skuteczny plan walki z rakiem płuc. W europejskiej klinice stosujemy właśnie takie podejście: daje ono najlepszą możliwą szansę na sukces leczenia.

  Środki zapobiegawcze

  Oprócz zapewnienia ochrony przed niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi - pracą z niebezpiecznymi chemikaliami, paleniem i innymi, każdy dorosły musi być badany co roku za pomocą prześwietlenia płuc. Takie badanie jest również konieczne, ponieważ w obecnym środowisku ludzie, którzy nigdy nie są narażeni na powyższe czynniki, mogą również stać się ofiarami raka płuc. Środki zapobiegawcze w przypadku tego raka to: zdrowy tryb życia, odmowa palenia tytoniu i alkoholu, codzienne spożywanie różnych rodzajów owoców i warzyw.

  Struktura i znaczenie płuc

  Płuca w ludzkim ciele - sparowany narząd odpowiedzialny za funkcje oddechowe. Lokalizacja - ludzka skrzynia. Od dołu płuca są ograniczone przeponą. Wąska część narządu znajduje się u góry, unosząc się kilka centymetrów nad obojczykiem. Płuca rozszerzają się w dół.

  Płuca są zwykle podzielone na płaty. W tym przypadku lewe płuco zawiera 2 płaty, a prawe 3 płaty. Akcje składają się z odpowiednich segmentów. Każdy segment jest konkretną stroną miąższu płucnego. Środek odcinka jest zaznaczony obecnością segmentowego oskrzeli i żywi się krwią tętniczą, uprowadzeniem z centralnej tętnicy płucnej.


  Struktura płuc człowieka

  Najmniejszym składnikiem płuc są pęcherzyki. Składają się z tkanki łącznej i reprezentują kulki najdelikatniejszego nabłonka tkanki aluwialnej i elastycznych włókien. Bezpośrednio w pęcherzykach płucnych zachodzi główna wymiana gazowa między krwią a powietrzem. U dorosłych liczba pęcherzyków płucnych jest normalna i wynosi 700 milionów.

  Funkcja oddechowa jest możliwa ze względu na różnicę między ciśnieniem w płucach a otaczającą atmosferą..

  Znieczulenie w 4 etapach

  Niektórzy pacjenci twierdzą, że ból nie jest silny, wytrzymam. Nie można jednak tolerować bólu nowotworowego. Znacznie wyczerpuje rezerwy organizmu, już osłabione przez chorobę. A jeśli pacjent cierpi na ból, będzie żył znacznie mniej niż gdyby otrzymał odpowiednią ulgę w bólu.

  Napisałem osobny bardzo duży artykuł na temat znieczulenia chorych na raka w domu. Ten artykuł zawiera instrukcje w przystępny i szczegółowy sposób..

  Pacjentka z rakiem w stadium 4 raka ze szpitala z reguły jest wypisywana do domu i nie jest już przyjmowana na leczenie, więc te instrukcje będą przydatne, abyś sam znieczulił krewnego w domu.

  Jednak lekarz powinien obliczyć sam schemat znieczulenia na podstawie masy ciała pacjenta i powiązanych chorób. Instrukcje są dobrym sposobem na ogólne zrozumienie mechanizmu łagodzenia bólu i, w razie potrzeby, mogą zadać lekarzowi właściwe pytania, z grubsza oszacować kompetencje lekarza w tej kwestii, ponieważ środki przeciwbólowe są często przepisywane w klinikach nie przez onkologów, ale przez terapeutów i ich kompetencje w tym zakresie mogą się różnić.

  Powinieneś również zrozumieć, że będziesz musiał odwiedzić lekarza więcej niż raz, aby złagodzić ból. Praktycznie nie ma czegoś takiego, że schemat znieczulenia natychmiast dał dobry efekt, najprawdopodobniej będziesz musiał go dostosować, opierając się na informacjach zwrotnych od pacjenta, a lekarz będzie musiał go poprawić kilka razy w miesiącu.

  Właściwy schemat znieczulenia jest najważniejszym warunkiem komfortowego i dłuższego życia takiego pacjenta.

  Oznaki

  Objawy raka płuca są podzielone na ogólne i specyficzne.

  Typowe znaki to:

  • słabość ciała i apatia;
  • utrata apetytu;
  • ostra utrata masy ciała;
  • niespodziewana gorączka w ciągu dnia;
  • zły oddech;
  • wyzysk.

  Specyficzne objawy raka płuc:

  • osłabiający kaszel i pojawienie się żółtej plwociny;
  • krwioplucie z wypryskami, jasnym szkarłatem lub ciemną krwią;
  • częsta duszność;
  • zespoły bólowe w klatce piersiowej.

  W początkowej fazie choroby nie ma bólu. Trwały i intensywny ból związany z zaawansowanymi stadiami choroby.

  Oprócz powyższych objawów wyróżnia się zróżnicowane objawy choroby. Objawy te mogą wykryć tylko onkolodzy za pomocą metod cytologicznych lub histologicznych..

  Prognoza


  Jeśli rozwinie się onkologia, rokowanie będzie zależeć od tego, na jakim etapie diagnozuje się chorobę, jakie środki podejmuje osoba, aby wyzdrowieć.
  Niektóre rodzaje onkologii charakteryzują się zwiększoną agresywnością, szybkim wzrostem, częstymi nawrotami.

  Rokowanie zależy od jakości leczenia, poziomu onkologów.

  Ważne jest również, jaki rodzaj rehabilitacji przeprowadza się po zakończeniu leczenia, jak słabe jest ciało..

  Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi rzucenia palenia, właściwego odżywiania, dostosowania odpoczynku i pracy.

  Obowiązkowe metody badawcze (pierwotna diagnoza)

  W centralnej formie guza przeprowadzają:
  I. Ogólne badanie kliniczne.

  II. Rentgen klatki piersiowej:

  1) standardowa radiografia w dwóch rzutach (bezpośredni i boczny); 2) badanie kontrastowe przełyku w celu oceny stanu rozwidlonych węzłów chłonnych;

  a) w bezpośredniej projekcji w plastrze rozwidlenia tchawicy (ocena stanu tchawicy, oskrzeli głównych i pośrednich, a także głównych grup wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych), b) w skośnych projekcjach (uzyskanie obrazu górnych płatków oskrzeli i ich gałęzi segmentowych), c) w projekcji bocznej uzyskiwanie obrazów oskrzeli pośrednich, dolnych i środkowych);

  4) tomografia komputerowa klatki piersiowej.

  III. Cytologia plwociny (5-6 testów), szczególnie po bronchoskopii.

  IV. Badanie oskrzeli z uzyskaniem materiału do badania morfologicznego (odciski guza, zaczerwienienie z oskrzeli, bezpośrednia biopsja, nakłucie węzłów chłonnych w kierunku trapstraheobronchialnym).

  V. Badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej, przestrzeń zaotrzewnowa, strefy nadobojczykowe.

  W przypadku guza obwodowego płuc należy wykonać:

  I. Ogólne badanie kliniczne.

  II. Badanie rentgenowskie:

  1) prześwietlenie klatki piersiowej w dwóch rzutach (bezpośredni i boczny); 2) badanie kontrastowe przełyku; 3) grafika tomo (zono): standard w projekcji bezpośredniej (w plastrze rozwidlenia tchawicy) i celowanie w projekcji bezpośredniej i / lub bocznej (w plastrze cienia patologicznego); 4) tomografia komputerowa klatki piersiowej.

  III. Cytologia plwociny (5-6 testów).

  IV. Badanie oskrzeli z uzyskaniem materiału do weryfikacji morfologicznej (sondowanie oskrzeli pod kontrolą rentgenowską, biopsja cewnikowania, nakłucie węzłów chłonnych przezpłucno-oskrzelowych).

  V. Przezskórne (przezskórne) nakłucie guza.

  VI. Badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej, przestrzeń zaotrzewnowa, strefy nadobojczykowe.

  Kliniczne, standardowe badania rentgenowskie i bronchologiczne, a także nakłucie przezklatkowe i badanie cytologiczne plwociny nie zawsze umożliwiają morfologiczną weryfikację diagnozy i ustalenie stopnia rozprzestrzenienia się procesu nowotworowego. W celu wyjaśnienia diagnostyki często konieczne jest zastosowanie, zgodnie ze wskazaniami, specjalnych dodatkowych metod diagnostycznych.

  W zależności od lokalizacji guza pierwotnego istnieją:

  • Rak centralny Znajduje się w oskrzeli głównej i płatkowej.
  • Przewiewny. Guz ten rozwija się z małych oskrzeli i oskrzelików..
  1. Rak drobnokomórkowy (rzadziej występujący) jest bardzo agresywnym nowotworem, ponieważ może rozprzestrzeniać się bardzo szybko po całym ciele poprzez przerzuty do innych narządów. Z reguły rak drobnokomórkowy występuje u palaczy, a do czasu rozpoznania 60% pacjentów ma rozległe przerzuty.
  2. Niedrobnokomórkowa (80–85% przypadków) - ma negatywne rokowanie, łączy kilka form podobnych morfologicznie rodzajów raka z podobną strukturą komórkową.
  • centralny - wpływa na oskrzela główne, płatowe i segmentowe;
  • obwodowe - nabłonkowe zmiany mniejszych oskrzeli, oskrzelików i pęcherzyków płucnych;
  • masywny (mieszany).

  Postęp nowotworu przebiega w trzech etapach:

  • Biologiczny - okres między pojawieniem się nowotworu a pojawieniem się pierwszych objawów.
  • Bezobjawowe - zewnętrzne objawy procesu patologicznego w ogóle nie pojawiają się, stają się zauważalne tylko na radiogramie.
  • Kliniczny - okres, w którym pojawiają się zauważalne objawy w raku, który staje się zachętą do pośpiechu do lekarza.

  Objawy

  Objawy są jedną z głównych metod śledzenia tempa wzrostu guza. Często na początkowych etapach złośliwa formacja zachowuje się cicho. Ale są pewne oznaki świadczące o niefortunnej chorobie:

  • Stała temperatura;
  • Utrata masy ciała;
  • Biegunka, biegunka, zaparcia;
  • Słabość, utrata apetytu;
  • Zmęczenie
  • Bóle głowy;
  • Ból kości, mięśni.

  Objawy te mogą wskazywać na inne choroby. Ale przy zdiagnozowanej onkologii można śledzić pogorszenie stanu przez objawy.

  Jak często występuje rak płuc i kto na niego wpływa?

  Nowotwory złośliwe tej lokalizacji występują wszędzie, ale w krajach uprzemysłowionych obserwuje się naprawdę masywny charakter klęski ludzi. Rocznie rejestruje się tutaj około półtora miliona takich przypadków.!

  I co jest naprawdę przerażające - liczby te wciąż rosną... Co więcej, śmiertelność również rośnie. I rośnie głównie dzięki ludziom w średnim i młodym wieku. Najczęstszą przyczyną jest nadużywanie alkoholu i oczywiście palenie..

  Tak więc w USA rak jest liderem wśród wszystkich patologii raka nie tylko pod względem częstości występowania, ale także śmiertelności - około 27% przypadków kończy się śmiercią pacjenta.

  Według najbardziej zachowawczych szacunków w Rosji na każde 100 000 osób przypada 53 pacjentów z rakiem płuc. Co więcej, mężczyźni częściej spotykają się z tą chorobą. Około 28,3% ogólnej struktury zachorowalności męskiej populacji kraju to właśnie rak płuc. Nawiasem mówiąc, rak żołądka występuje znacznie rzadziej u silniejszego seksu - około 14,8%.

  Ponad milion przypadków nowo zdiagnozowanego raka płuc jest rocznie rejestrowanych na świecie, a 60% z nich kończy się śmiercią. Czy wyobrażałeś sobie skalę problemu? Teraz możesz przejść do następnego równie ważnego problemu.

  Przyczyny raka płuc

  Przyczyny raka płuc nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Czynniki ryzyka obejmują następujące rodzaje negatywnych skutków dla organizmu:

  • Narażenie na czynniki rakotwórcze (np. Przez wdychanie dymu tytoniowego).
  • Ekspozycja na promieniowanie o charakterze antropogenicznym i naturalnym. Na przykład częste badania rentgenowskie, radioterapia w leczeniu procesu onkologicznego o innej lokalizacji, długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (przyczyna jest typowa dla osób żyjących w klimacie tropikalnym i subtropikalnym), realizacja funkcji porodowej (na przykład w elektrowni jądrowej lub atomowy okręt podwodny).
  • Infekcje wirusowe (na przykład wirus brodawczaka ludzkiego). Wirusy są zdolne do wywoływania mutacji w strukturach komórkowych, co wywołuje pojawienie się patologii onkologicznych.
  • Narażenie na kurz domowy. Jeśli dana osoba jest narażona na pył wdychany z powietrzem przez długi czas, ryzyko rozwoju procesu patologicznego w płucach znacznie wzrasta.

  Płuca - jedyny narząd wewnętrzny, który bezpośrednio oddziałuje z otaczającą przestrzenią. Istnieje potrzeba ciągłego monitorowania stanu zdrowia sparowanego narządu. Płuca są ważnym narządem; gdy pojawia się dysfunkcja, umiera człowiek.

  Palenie tytoniu jest uważane za główną przyczynę raka w płucach. Trucizny i substancje rakotwórcze zawarte w tytoniu wywołują zatrucie innych narządów. Ale przede wszystkim płuca cierpią z powodu dymu i tutaj następuje główny proces zatrucia. Na podstawie statystyk podsumowujemy: ryzyko zachorowania na raka płuc u palacza jest 20 razy wyższe niż u osoby niepalącej. Nieco niższe ryzyko rozwoju procesu onkologicznego w tkance płucnej u osób stale narażonych na bierne palenie (wdychanie dymu w bezpośrednim kontakcie z osobą palącą).

  Nikotyna zawarta w papierosie wywołuje pojawienie się chemicznej i psychologicznej zależności od palenia. Istnieje tłumienie ludzkiego układu odpornościowego, co zapewnia dużą szansę na jakąkolwiek patologię w ciele. Według statystyk 90% przypadków pojawienia się złośliwego procesu onkologicznego, który zakończył się śmiercią pacjenta, jest spowodowany właśnie paleniem wyrobów tytoniowych. Podane statystyki są typowe dla uprzemysłowionych krajów świata..

  Oprócz nikotyny papieros zawiera gaz radonowy, bezbarwną substancję chemiczną. Papieros zawiera radioaktywny izotop.

  U mężczyzn cierpiących na uzależnienie od nikotyny ryzyko zachorowania na raka osiąga 17 procent, u kobiet - 14 procent. Dla osób niepalących ryzyko wynosi 1 procent.

  Przyczyna nazywana jest także narażeniem na działanie azbestu. Podobny problem jest charakterystyczny dla profesjonalnych mechaników i konstruktorów, którzy są regularnie narażeni na działanie cząstek określonego materiału.

  Najbardziej niebezpieczne jest równoczesne narażenie na wyroby tytoniowe i azbest, ponieważ są one w stanie wzmocnić się nawzajem. Przy stałym wdychaniu cząstek azbestu rozwija się patologia zwana azbestozą. Choroba wywołuje rozwój wielu przewlekłych patologii płucnych.

  Za dodatkowe czynniki ryzyka uważa się wiek osoby w starszej grupie wiekowej. Z wiekiem zmniejsza się odporność organizmu na czynniki chorobotwórcze.

  Predyspozycje genetyczne - zaobserwowano statystycznie, że ryzyko rozwoju patologii jest wyższe u osób, których krewni w jednym lub dwóch pokoleniach byli chorzy na opisany typ raka.

  Niebezpieczeństwo mutacji komórek wzrasta w przypadku przewlekłych chorób układu oddechowego, gruźlica i zapalenie płuc są niebezpieczne (proces zapalny w płucach).

  Arsen, kadm i chrom również wpływają na rozwój mutacji. Możliwe jest uzyskanie negatywnego wpływu chemikaliów podczas wykonywania obowiązków w obiektach przemysłowych..

  Inne przyczyny występowania są rejestrowane. W niektórych przypadkach nie można dowiedzieć się, co spowodowało pojawienie się raka..

  Osoby dotknięte czynnikami nowotworowymi są zagrożone. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania, wymagane są regularne badania i zapobieganie patologiom..

  Zapobieganie obejmuje porzucenie złych nawyków, regularną aktywność fizyczną, spacery na świeżym powietrzu.

  Etapy onkologii płucnej

  Istnieją etapy rozwoju guza płucnego:

  • utajony (biologiczny). Jest to okres od początku guza do manifestacji na zdjęciu rentgenowskim.
  • drugi etap (bezobjawowo). Zmiany w tkankach można rozpoznać za pomocą promieniowania rentgenowskiego;
  • trzeci etap (kliniczny). Objawiają się objawy wskazujące na obecność nowotworu.

  Systematyzacja etapami wskazuje, że podstępność raka płuc polega na bezobjawowej naturze pierwszych dwóch etapów.

  Różnica między złośliwym procesem onkologicznym a łagodnym

  Łagodny proces onkologiczny to pojawienie się nieagresywnego nowotworu. Charakteryzuje się niższym tempem rozwoju i nie jest niebezpieczny dla życia. Ponadto nie ma procesu rozprzestrzeniania się przerzutów w organizmie.

  Oczywiście nawet nowotwory o łagodnym charakterze muszą zostać usunięte z organizmu ze względu na ryzyko ich zwyrodnienia w złośliwą postać. Takie struktury czasem rozwijają się z biegiem lat, nie powodując znaczących negatywnych objawów dyskomfortu, bez powodowania objawów. Istnieje szansa na powrót do zdrowia bez leczenia.

  Nowotwory złośliwe stanowią poważne zagrożenie dla życia, zwane rakiem. Na nacięciu uszkodzona tkanka wyglądała jak pazur tego przedstawiciela rodzaju stawonogów - w ten sposób Hipokrates widział objawy choroby. Główne niebezpieczeństwo leży w rozwoju wtórnych ognisk patologii. Inną nazwą ognisk są przerzuty. Wspomniane struktury komórkowe są oddzielane w związku z rozpadem głównego ogniska procesu patologicznego i rozprzestrzeniają się przez węzły chłonne (powodując rakowe zapalenie naczyń chłonnych, zapalenie węzłów chłonnych) i naczynia krwionośne. Za główny uważa się limfogenny szlak przerzutów. Systemy te są rozmieszczone w całym ciele, ogniska wtórne mogą rozprzestrzeniać się nie tylko na narządy klatki piersiowej, ale także na odległe części ciała.

  Lista obejmuje:

  • narządy przewodu żołądkowo-jelitowego;
  • narządy miednicy;
  • szkielet człowieka;
  • mózg;
  • tchawica;
  • przełyk;
  • ludzkie serce.

  Pojawienie się bólu w którymkolwiek z tych narządów może być objawem powstawania wtórnego ogniska procesu patologicznego.

  Najtrudniejszą i zagrażającą życiu sytuację obserwuje się, gdy pierwotny guz w płucach zostanie wykryty po wykryciu wtórnych ognisk onkologii.

  Nowotwór złośliwy zależy od tempa rozwoju. W najkrótszym możliwym czasie formacja zwiększa średnicę do znacznych rozmiarów, hamując funkcje oddychania, przyjmowania pokarmu i innych funkcji w zależności od miejsca pierwotnej lokalizacji procesu nowotworowego.

  Szybkość wzrostu i inwazja dotkniętej tkanki zależy od rodzaju i kształtu guza. Występują guzy dużych i małych komórek. Mała postać komórkowa charakteryzuje się zwiększoną agresywnością, szybko się rozwija i często nie nadaje się do użytku. Tempo rozwoju samego guza pierwotnego i pojawienie się przerzutów jest znacznie szybsze w porównaniu ze strukturą guza wielkokomórkowego.

  W przypadku raka na początku inwazji (penetracji) guza do płuc występuje kaszel i silny ból, który może prowadzić do pojawienia się szoku bólowego. Podobne bóle łagodzą leki na bazie środków odurzających. Uznane przez ścisłe zgłaszanie leków, nie można ich kupić bez recepty onkologa.

  To złośliwe formacje nowotworowe zwane rakiem. Dla wielu taka diagnoza staje się zdaniem. Duże niebezpieczeństwo polega na tym, że rak wykazuje objawy już na zaawansowanym etapie, kiedy choroba przechodzi do trzeciego etapu rozwoju. Statystyki umieralności z powodu raka płuc pokazują ogromne znaczenie wczesnej diagnozy patologii. Wymagane jest regularne poddawanie się badaniom lekarskim i konsultowanie się ze specjalistami w sprawie ich własnego zdrowia.

  Jeśli choroba zostanie wykryta w bezobjawowych stadiach - w pierwszym i drugim etapie - rak jest uleczalny, rokowanie na temat przeżycia jest znacznie wyższe niż w trzecim i czwartym stadium choroby. Korzystne rokowanie obejmuje wskaźniki 5-letniego przeżycia człowieka po leczeniu patologii. Rak bez przerzutów można leczyć znacznie lepiej..

  Regularne badania powinny być przeprowadzane nie tylko dla osób zagrożonych (podatnych na szkodliwe czynniki przyczyniające się do pojawienia się nietypowych form komórek nabłonkowych), ale także dla osób, które nie są podatne na takie czynniki. Oddzielna stosowana medycyna onkologiczna nie ujawniła przyczyn wyzwalających proces onkologiczny. Mógłby ustalić tylko czynniki ryzyka, które mają negatywny wpływ na organizm, przyczyniając się do procesu mutagennego w komórkach tworzących narząd płucny.

  Proces złośliwy ma wyraźny etapowy przebieg. W sumie rozróżnia się 4 etapy patologii. Każdy etap charakteryzuje się pewną wartością zgodnie z klasyfikacją TNM:

  • wartość „T” odnosi się do guza pierwotnego;
  • wartość „N” zawiera informacje o stanie regionalnych węzłów chłonnych;
  • wartość „M” wskazuje na rozprzestrzenianie się przerzutów w ciele pacjenta.

  W zależności od danych z badania diagnostycznego pacjenta chorobie przypisuje się etap i jego wartości zgodnie z międzynarodowym standardem. Klasyfikacja podzielona jest na podgrupy w zależności od zaniedbania procesu patologicznego. Ta informacja jest niezwykle ważna przy wyborze leczenia raka..

  Rak trzeciego i czwartego etapu praktycznie nie jest leczony. Lekarze starają się złagodzić stan pacjenta.

  Jak zmniejszyć prędkość raka?

  Aby zmniejszyć tempo rozwoju guza i zmniejszyć jego rozmiar do stanu operacyjnego, użyj:

  • Chemioterapia - po szczegółowej diagnozie chemoterapeuta wybiera dawkę odczynnika chemicznego, który będzie najskuteczniejszy przeciwko tego typu nowotworom. Ale jednocześnie będzie miał minimalny wpływ na zdrowe tkanki. Zastosuj zarówno przed operacją, jak i po niej, aby zniszczyć resztkowe ogniska. Jeśli guz jest nieoperacyjny, głównym rodzajem leczenia jest chemia..
  • Radioterapia - edukacja, lokalnie pod wpływem promieniowania, jest napromieniowana. Z tego powodu niektóre komórki rakowe przestają się dzielić i umierają..
  • Immunoterapia jest bardzo kosztowną procedurą. Immunostymulanty są wstrzykiwane do organizmu pacjenta, co zmusza go do niszczenia i atakowania tylko komórek rakowych. Dość skuteczna metoda zarówno w leczeniu uzupełniającym, jak i pierwotnym.

  Szanse pacjenta na wyzdrowienie

  To, jak umierają z powodu raka płuc, zależy od przyczyny ich śmierci. Niektórzy umierają na zawał serca, inni umierają na kacheksję - wyczerpanie, inni umierają na zapalenie płuc.

  Jeśli nie bierzemy śmiertelności z nagłych przyczyn, na przykład z powodu zawału serca, wówczas zwykle pacjenci w ciągu kilku dni lub 10-15-20 godzin są zanurzeni w stanie, który nazywa się medycyną - otępieniem.

  Nawet jeśli pierwszy etap raka płuc i drugi etap zostaną pominięte, chorobę nadal można pokonać. Niemożliwe jest doprowadzenie go do stanu, w którym dochodzi do uszkodzenia mózgu, kości i tych objawów choroby, które nieuchronnie prowadzą do śmierci. Kompetentne, terminowe działanie pomaga zatrzymać rozprzestrzenianie się przerzutów, a leczenie raka płuc w stadium 4 przynosi efekty.

  Mówi się, że uszkodzenie obwodowe powstaje, gdy w oskrzelach powstają zmiany patogenne, małe oskrzela. Nowotwór występuje w obszarach, które nie są niezbędne. Chirurgia i chemioterapia raka płuc pomagają odwrócić proces chorobowy..

  Centralne uszkodzenie płuc jest cięższą postacią choroby. Patogeniczne ognisko powstaje, gdy główne naczynia krwionośne są skoncentrowane. W procesie proliferacji guz niszczy je i przechodzi przez układ limfatyczny, wywołując przerzuty do innych narządów. Czas leczenia w porównaniu z leczeniem w odniesieniu do nowotworów obwodowych jest znacznie dłuższy. Nawet jeśli osoba niepełnosprawna może przetrwać.

  Objawy wskazujące na możliwość rozwoju raka płuc

  Pierwsze oznaki raka płuc są często diagnozowane jako inne choroby..

  Istnieje również czynnik psychologiczny. Osoba jest bardziej skłonna uwierzyć, że ma powikłanie po chorobach zakaźnych, niż przyznać się do myśli o raku. Dlatego idą na spotkanie z terapeutami, okulistami i innymi specjalistami. Doświadczony lekarz, przed postawieniem diagnozy, na pierwsze podejrzenie zaleca biopsję lub bronchoskopię.

  Wczesne objawy można podzielić

  • do zewnętrznego. Te, które można zidentyfikować wizualnie;
  • fizjologiczny. Zmiana stanu ciała jako całości.

  Objawy Znaki zewnętrzne

  Informacje o znakach zewnętrznych umożliwiają ich samodzielne określenie i poddanie się badaniu.

  Jak manifestuje się rak płuc:

  • paliczka pierścieniowa zmienia się. Górna falanga pogrubia się i zaokrągla, gwóźdź przypomina szkiełko zegarka („pałeczki perkusyjne”);
  • węzeł chłonny pojawia się w jamie nadobojczykowej. W normalnych warunkach nie jest widoczny ani wyczuwalny. Powiększone węzły chłonne w okolicy klatki piersiowej są charakterystyczne dla pierwszych objawów raka;
  • zmienia się kolor skóry. Staje się blady z żółtawym odcieniem;

  Złośliwemu rakowi górnego płata płuc może towarzyszyć zespół Hornera. Guz ściska zakończenia nerwowo-szyjne współczulne, co prowadzi do następujących konsekwencji.

  1. Krople do powiek.
  2. Źrenica zwęża się. Przestaje reagować na zmiany światła.
  3. Opuszcza gałkę oczną.

  Zmiany fizjologiczne w ciele

  Objawom raka płuc we wczesnym stadium towarzyszą takie zmiany:

  • przedłużające się nasilenie kaszlu (ponad dwa tygodnie);
  • ogólne zmęczenie. Po odpoczynku zmęczenie nie ustępuje;
  • apetyt znika, witalność maleje;
  • osoba traci na wadze;
  • ciało jest podatne na infekcje, zapalenie oskrzeli. Wynika to z faktu, że odporność jest zmniejszona..

  Pierwsze objawy we wczesnych stadiach raka płuc są podobne do objawów klinicznych pojawiających się w wielu procesach zapalnych..

  Aby rozpoznać raka, musisz zapoznać się z rodzajami onkologii płuc.

  Co to jest rak płuc??

  Rak płuc jest złośliwym nowotworem, który rozwija się z gruczołów i błony śluzowej tkanki płucnej i oskrzeli. We współczesnym świecie rak płuc wśród wszystkich chorób onkologicznych zajmuje najwyższą pozycję. Według statystyk ta onkologia dotyka mężczyzn osiem razy częściej niż kobiety, i zauważono, że im starszy wiek, tym znacznie wyższy wskaźnik zachorowalności.

  Rozwój raka płuca nie jest taki sam w przypadku guzów o różnych strukturach histologicznych. Zróżnicowany rak płaskonabłonkowy charakteryzuje się powolnym przebiegiem, niezróżnicowany rak rozwija się szybko i daje rozległe przerzuty.

  Rak drobnokomórkowy ma najbardziej złośliwy przebieg:

  • rozwija się potajemnie i szybko,
  • wcześnie przerzuty,
  • ma złe rokowanie.

  Częściej guz występuje w prawym płucu - w 52%, w lewym płucu - w 48% przypadków.

  Główną grupą przypadków są mężczyźni palący długotrwale w wieku od 50 do 80 lat, ta kategoria stanowi 60–70% wszystkich przypadków raka płuc, a śmiertelność - 70–90%.

  Według niektórych badaczy struktura występowania różnych form tej patologii w zależności od wieku jest następująca:

  • do 45–10% wszystkich przypadków;
  • od 46 do 60 lat - 52% przypadków;
  • od 61 do 75 lat - 38% przypadków.

  Do niedawna rak płuc był uważany za chorobę głównie męską. Obecnie obserwuje się wzrost zapadalności na kobiety i spadek wieku pierwotnego wykrycia choroby.

  Cechy wzrostu raka płuc


  Z tkanki nabłonkowej oskrzeli najczęściej powstaje guz płuc. Obiekt guza znajduje się z mniej więcej taką samą częstotliwością po lewej stronie narządu i po prawej stronie. Jednak ze względu na parametry anatomiczne pewną przewagę przypisuje się uszkodzeniu prawostronnemu..

  Centralnym wariantem raka płuca jest jego lokalizacja w rejonie oskrzeli głównej, płatkowej lub segmentowej. Rozwój tego rodzaju obiektu nowotworowego następuje wystarczająco szybko, ból i duszność zaczynają niepokoić pacjenta wcześniej niż w przypadku innych rodzajów raka, ponieważ wiele zakończeń nerwowych jest skoncentrowanych w tym obszarze.

  Możliwe jest naruszenie drożności dużych oskrzeli wraz z rozwojem hipowentylacji aż do niedodmy płuc. Pod wieloma względami przebieg procesu onkologicznego - śródoskrzelowego lub okołoskrzelowego lub okołozasadowego - będzie miał bezpośredni wpływ na objawy raka. W pierwszej wersji obserwuje się niedrożność oskrzeli i hipowentylację, w drugiej - ich ściskanie przez onkogenezę, znaczny spadek światła oskrzeli, aż do absolutnego ustania przepływu powietrza.

  Różnicowanie

  Jest to najważniejszy czynnik, który wpływa nie tylko na szybkość, z jaką guz nowotworowy zaczyna się rozwijać, ale także na stopień agresji. Różnicowanie to różnica między komórkami rakowymi a zdrowymi komórkami. Dzielić:

  • Niezróżnicowane nowotwory - komórki są bardzo różne od zdrowych, ale nie można ich ustalić na podstawie badania cytologicznego. Tempo wzrostu jest bardzo wysokie, podobnie jak inwazja pobliskich tkanek;
  • Słabo zróżnicowany rak - komórki są słabo podobne do zdrowych;
  • Średnio zróżnicowany rak - ma średnie tempo wzrostu. Komórki są podobne do zdrowych, ale istnieją różnice;
  • Rak wysoce zróżnicowany - komórki rakowe nieznacznie różnią się od zdrowych. Niska stopa wzrostu.

  Aby określić stopień pacjenta, wykonuje się procedurę diagnostyczną - biopsję. Zadaniem jest pobranie małego kawałka nietypowej tkanki nowotworowej. Następnie z sekcji formaliny pod mikroskopem wykonuje się badanie tkanek pod kątem histologii. Patrzą na odchylenie od normalnej struktury tkanki, jednego lub drugiego narządu. W przypadkach oczywistej patologii wykonuje się cytologię - w której patrzą na wewnętrzną strukturę komórek rakowych.

  UWAGA! Często im niższe zróżnicowanie i im bardziej nietypowa jest komórka, tym bardziej wrażliwy jest rak na chemioterapię i promieniowanie.

  Czy leczenie jest realistyczne??

  To pytanie powstaje u wszystkich osób, które same odkryły raka. Wszyscy, niezależnie od etapu, liczą na pozytywny wynik. Cóż, w tym życiu wszystko jest możliwe! Są ludzie, którzy twierdzą, że udało im się przezwyciężyć raka, a on wycofał się. Oczywiście rokowanie będzie znacznie bardziej pozytywne, jeśli etap będzie wcześnie. Ta postać choroby jest łatwiejsza do chemioterapii i radioterapii. Generalnie odsetek odzyskanych w takich przypadkach jest bardzo wysoki. Ale niestety, jeśli złapiesz się na ostatnich etapach, pacjent może mieć trudności. W takich przypadkach wskaźnik przeżycia wynosi 10%.

  Histologia raka płuc

  Znak histologiczny jest główną klasyfikacją patologii onkologicznej narządu. Histologia bada oryginalną komórkę i stwierdza, że ​​proces jest złośliwy, szybkość namnażania i etap patologii. Następujące rodzaje patologii onkologicznej rozróżnia się zgodnie z podstawą histologiczną:

  1. Rak płaskonabłonkowy lub rak naskórka. Wskazany typ patologii jest powszechny i ​​dzieli się na gatunki wysoce zróżnicowane, umiarkowanie zróżnicowane, mało zróżnicowane. Stopień różnicowania zależy od agresywności guza w stosunku do pacjenta. W późnym stadium raka niskiego stopnia szanse na wyleczenie są bliskie zeru.
  2. Rak kolczystokomórkowy. W tym segmencie brane są pod uwagę typy raka płuc, takie jak komórki owsiane i pleomorficzne..
  3. Rak wielkokomórkowy. Rozróżnia się typy raka olbrzymiego i jasnokomórkowego..
  4. Rak gruczołowy. Rak wykazuje stopień zróżnicowania w typie podobnym do raka płaskonabłonkowego. Ale listę uzupełnia guz oskrzelowo-pęcherzykowy.
  5. Mieszany typ raka - obecność kilku rodzajów komórek rakowych.

  Rak drobnokomórkowy wykazuje najbardziej wyraźną agresję wobec pacjenta i trudniej jest reagować na procedury terapeutyczne. Częstość diagnozy wynosi 16 procent pozostałych gatunków. Wraz z pojawieniem się raka drobnokomórkowego prędkość rozwoju patologii jest szybka; już w drugim etapie powstaje system przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych. Prognozy dotyczące przeżycia pacjentów z tym typem raka są złe. Najczęściej (w 80 procentach przypadków) diagnozuje się raka dużych komórek..

  Aby uzyskać dokładną diagnozę, pacjent musi przejść szereg procedur diagnostycznych..

  Główne problemy z rakiem w stadium 4

  Na 4 etapie raka płuc pytania dotyczące leczenia samego guza w większości przypadków nie są już obecne. Na pierwszym miejscu znajdują się następujące pytania:

  • jak złagodzić stan pacjenta, jak poradzić sobie z silnym bólem,

  Innym problemem charakterystycznym dla raka płuc w 4. etapie są problemy z oddychaniem. Wynika to z faktu, że płuca nie mogą wykonywać swojej funkcji.

  • Po pierwsze, użyteczna objętość płuc została zmniejszona z powodu wzrostu guza.
  • Po drugie, w niektórych przypadkach bardzo bolesne jest wzięcie głębokich wdechów i wydech (pełne oddychanie).
  • Po trzecie, z powodu guza zwiększa się zawartość tajemnicy płucnej (plwociny), której ciało nie może skutecznie wydalić.

  Organizacja leczenia w Niemczech

  Rak płuc jest trudny do leczenia. Należy rozpocząć jak najszybciej. Aby zwiększyć długość życia, konieczne jest wykorzystanie wszystkich osiągnięć współczesnej medycyny. Najnowsze metody terapeutyczne są dostępne w głównych ośrodkach onkologicznych w Niemczech.

  Aby otrzymać leczenie w jednej z renomowanych klinik, możesz skorzystać z usług] Booking Health [/ anchor]. Od wielu lat organizujemy leczenie za granicą.

  Mamy bezpośrednie umowy ze wszystkimi klinikami w Niemczech, więc nasi klienci otrzymują:

  • Jakość leczenia w najlepszych niemieckich ośrodkach medycznych
  • Skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia, co jest ważne w przypadku raka, ponieważ rak płuc rozprzestrzenia się szybko i daje przerzuty
  • Zaoszczędź do 70% dzięki optymalizacji kosztów leczenia, braku konieczności opłacania ubezpieczenia dla zagranicznych pacjentów

  Rozwiązujemy wszystkie problemy organizacyjne i zapewniamy pełny pakiet usług: pomagamy w formalnościach, zapewniamy tłumacza, towarzyszymy pacjentowi w Niemczech przez cały okres leczenia.

  Zostaw prośbę na naszej stronie internetowej, abyśmy mogli wybrać dla ciebie klinikę i obliczyć koszty leczenia raka płuc w Niemczech.

  Dlaczego rozwija się rak płuc? Przyczyny i czynniki ryzyka

  Głównym i niezawodnie udowodnionym czynnikiem rozwoju raka płuc jest palenie. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań w tym kierunku. Teraz nie ma wątpliwości - około 88% przypadków jest w jakiś sposób związanych z paleniem.

  Jaki jest sekret? W rakotwórczym działaniu palenia, które wynika z obecności wielopierścieniowych aromatycznych wodorowęglanów w dymie (produkty spalania tytoniu). Ponadto dym tytoniowy zawiera dodatkowe substancje rakotwórcze, które obejmują pochodne nikotyny - na przykład nitrozoaminy.

  Według danych opublikowanych niedawno przez WHO palenie zwiększa ryzyko raka płuc u kobiet 12 razy, au mężczyzn 22 razy.

  Nie można nie wspomnieć o biernym paleniu. Amerykańscy naukowcy odkryli, że ludzie, którzy często mają kontakt z palaczami, rozwój raka obserwuje się o 32% częściej. Stwierdzono także bezpośredni związek między występowaniem raka płuc a wzrostem liczby wypalanych papierosów dziennie (2 paczki = 25-krotny wzrost ryzyka) i czasem trwania palenia. Odwrotny związek obserwowany z jakością tytoniu.

  Jednak nie tylko dym tytoniowy ma działanie rakotwórcze. Dziś udowodniono, że substancje takie jak arsen, beryl, azbest, węglowodory, chrom i nikiel są również zdolne do wywoływania wzrostu komórek nowotworowych. Nie zapomnij o promieniowaniu. Są to najczęstsze czynniki rakotwórcze, w rzeczywistości jest ich o wiele więcej... Co więcej, wiele z nich nie zostało jeszcze w pełni zbadanych..

  W ten sposób można wyróżnić 4 najważniejsze czynniki:

  • Palenie;
  • Genetyczne predyspozycje;
  • Czynniki środowiskowe i warunki pracy;
  • Przewlekła choroba płuc.

  Klasyfikacja raka płuc

  W medycynie klasyfikuje się około dwa tuziny rodzajów raka płuc. Guz rozwija się z tkanki płucnej. Rodzaj komórek tkanki płucnej, które ulegają degeneracji w stan złośliwy, stał się podstawą selekcji gatunków:

  • drobnokomórkowy rak płuc. Najbardziej niebezpieczny i szybko rosnący gatunek. Charakteryzuje się szybkim rozprzestrzenianiem się przerzutów. Gatunek ten jest bezpośrednio związany z paleniem. Z ogólnej masy pacjentów tylko jeden procent to osoby niepalące;
  • Rak wielkokomórkowy rozwija się z komórek nabłonkowych. Jak małej komórce towarzyszy aktywny wzrost przerzutów. Trudno jest zdiagnozować na wczesnym etapie. Jego manifestacja jest zwykle ustalana na etapie powstawania guza, na zdjęciu rentgenowskim. Jest częściej wykrywany po 40 latach iu osób starszych;
  • rak rozwija się z komórek błony śluzowej i tkanki gruczołowej płuca. Z reguły jest zlokalizowany w jednej z części płuc. Najpopularniejszy typ.
  • rak płaskonabłonkowy rozwija się w płaskonabłonkowych komórkach oskrzeli.
  • mieszany widok. Wpływ na inną tkankę płucną.

  Jest to nieco uproszczona klasyfikacja. Każdy gatunek jest podzielony na odmiany..

  Oddział lokalizacji

  W celu dokładnej diagnozy i leczenia konieczne jest określenie lokalizacji guza.

  Jak rozpoznać raka płuca według lokalizacji.

  • wierzchołkowy. Guz wpływa na górny płat płuca. Jest to ten rodzaj guza, który wywołuje zespół Hornera i objawy neurologiczne (bóle głowy, asymetria twarzy, węzły chłonne w obojczyku);
  • peryferyjny. Powstaje na bocznych powierzchniach tkanki płucnej. Ponieważ guz rozwija się w oskrzelach i małych naczyniach krwionośnych, przez długi czas mogą nie pojawić się oczywiste objawy raka;
  • centralny. Najbardziej ostra forma, ponieważ wpływa na główną część płuc.
  • nietypowy. Połączony rodzaj lokalizacji.

  Specjaliści diagnostyczni opisują również formę nowotworu (guzkowy, rozgałęziony, itp.)

  Prognoza przeżycia

  Prognozę przeżycia ustala się w zależności od okoliczności rozważanych przez onkologa. Czynniki te obejmują:

  • wiek pacjenta;
  • stan zdrowia;
  • charakterystyka procesu nowotworowego;
  • styl życia pacjenta.

  Oczekiwana długość życia zależy od etapu, na którym onkologia była w stanie zidentyfikować i rozpocząć odpowiednie leczenie. Jeśli choroba zostanie rozpoznana w pierwszym i drugim etapie, przy odpowiednim leczeniu, będziesz mógł żyć przez ponad dziesięć lat. Pacjenci, u których wykryto raka w trzecim i czwartym stadium, żyją średnio 2 lata, w zależności od rodzaju patologii raka..

  Nawrót po raku płuc jest częstym zjawiskiem. Aby uniknąć początku onkologii po remisji, należy postępować zgodnie z zaleceniami klinicznymi prowadzącego onkologa. Utrzymuj zdrowy styl życia, przestrzegaj wymagań dotyczących przyjmowania leków, zaleceń dotyczących badań lekarskich, zaleceń dotyczących regularnych wizyt i badań.